Reklama:

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
STRÁNKA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

    Chcete-li si zachovat chronologii zpráv, čtěte tyto stránky zdola.

Přehled hospodaření družstva za rok 2006:

Daňové přiznání družstva za rok 2006:

Rok 2005:
  Družstvem  
Za: Vybráno: uhrazeno: Bilance:
Vodné a stočné: 82 024,00 Kč 67 055,00 Kč 14 969,00 Kč
Teplá voda: 198 852,00 Kč 149 994,50 Kč 48 857,50 Kč
Úklid domu: 29 261,00 Kč 28 800,00 Kč 461,00 Kč
Odvoz odpadu: 23 224,00 Kč 29 811,00 Kč -6 587,00 Kč
Provoz výtahu: 13 582,00 Kč 8 402,00 Kč 5 180,00 Kč
Elektřina domu: 13 145,00 Kč 9 390,84 Kč 3 754,16 Kč
Teplo: 375 220,00 Kč 277 849,00 Kč 97 371,00 Kč
Splátky pozemku: 40 764,00 Kč 40 680,00 Kč 84,00 Kč
Pojistné za dům: 23 016,00 Kč 23 000,00 Kč 16,00 Kč
Účetnictví družstva: 39 420,00 Kč 55 868,00 Kč -16 448,00 Kč
Odměny představenstvu včetně daní: 64 476,00 Kč 64 440,00 Kč 36,00 Kč
Paušální náklady: 13 932,00 Kč 13 800,00 Kč 132,00 Kč
Daň z nemovitosti: 10 488,00 Kč 10 079,00 Kč 409,00 Kč
Nájemné: 293 396,00 Kč 78 979,00 Kč 214 417,00 Kč
Společná televizní anténa: 15 010,00 Kč 0,00 Kč 15 010,00 Kč
Fond oprav: 281 988,00 Kč 44 811,90 Kč 237 176,10 Kč
Poplatky za složenky: 1 263,00 Kč 0,00 Kč 1 263,00 Kč
Vyměřená daň z příjmu za rok 2005: 0,00 Kč    

ROK 2004:
Výkaz zisku a ztráty:

Označení       a TEXT                                                                                                                     b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období
sledovaném                                  1 minulém                                          2
I. Tržby za prodej zboží 01 0 0
A.    Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0
+ Obchodní marže                                                        (ř.01 - 02) 03 0 0
II. Výkony                                                               04 306 537
B.    Výkonová spotřeba                                                     05 133 521
+ Přidaná hodnota                                               (ř. 03 + 04 - 05) 06 173 16
C.    Osobní náklady         07 64 64
D.    Daně a poplatky 08 10 10
E.    Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 09 0 0
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 0 0
F.    Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 0 0
G.    Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 12 0 0
IV. Ostatní provozní výnosy 13 10 9
H.   Ostatní provozní náklady 14 0 25
V. Převod provozních výnosů 15 0 0
I.   Převod provozních nákladů 16 0 0
* Provozní výsledek hospodaření                                                                                                                      [ř. 06 - 07 -08 - 09 + 10 - 11 - (+/-12) + 13 - 14 + (-15) - (-16)] 17 109 -74
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0 0
J.   Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0
VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku     20 0 0
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 0 0
K.   Náklady z finančního majetku 22 0 0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů   23 0 0
L.   Náklady z přecenění  cenných papírů a derivátů 24 0 0
M.   Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25 0 0
X. Výnosové úroky 26 4 18
N.   Nákladové úroky 27 0 0
                           
Označení       a TEXT                                                                                                                     b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období

sledovaném                                  1

minulém                                          2
XI. Ostatní finanční výnosy 28 0 0
O.   Ostatní finanční náklady 29 33 11
XII. Převod finančních  výnosů 30 0 0
P.   Převod finančních nákladů 31 0 0
* Finanční výsledek hospodaření                                                      [ř. 18-19+20+21-22+23-24-(+/-25)+26-27+28-29+(-30)-(-31)] 32 -29 7
Q.     Daň z příjmů za běžnou činnost                                33 0 0
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost           (ř. 17 + 32 - 33) 34 80 -67
XIII. Mimořádné výnosy 35 0 0
R.     Mimořádné náklady 36 0 0
S.     Daň z příjmů za mimořádnou činnost                         37 0 0
* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37) 38 0 0
T.    Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 0 0
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)       (ř. 34 + 38- 39) 40 80 -67
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 80 -67
Sestaveno dne:
 
12.06.2005  
Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání
  pronájem bytů a nebytových prostor                                              

Aktiva, pasiva:

Účet Popis Poč. stav Konc. stav
02100  stavby                                   1 519 971,00 1 519 971,00
02104  TZ 2004                                  0,00 1 364 561,00
02110  rekonstrukce strechy                     159 545,00 159 545,00
021xxx                                          1 679 516,00 3 044 077,00
02228  samostatne movite veci a soubory         40 778,00 40 778,00
022xxx                                          40 778,00 40 778,00
03100  pozemky                                  407 660,00 407 660,00
031xxx                                          407 660,00 407 660,00
08100  opravky ke stavbam                       -209 086,00 -209 086,00
081xxx                                          -209 086,00 -209 086,00
08288  opravky k samostatnym movitym vecem a so -40 778,80 -40 778,80
082xxx                                          -40 778,80 -40 778,80
21100  pokladna                                 1 915,85 221,35
211xxx                                          1 915,85 221,35
22100  BU CS 0064529309/0800                    556 932,48 731 078,57
22101  BU KB 9911743-041/0100                   9 732,90 7 857,34
22102  TV KB 198971400687                       337 257,74 0,00
221xxx                                          903 923,12 738 935,91
31110  odberatele-SV-BD HURB 1172               -0,69 0,00
311xxx                                          -0,69 0,00
31410  poskytnute zalohy-UTa TUV                27 500,00 0,00
31450  poskytnute zalohy-elektr.energie         3 975,00 4 315,00
31460  poskytnute zalohy-vodne,stocne           34 030,00 30 720,00
314xxx                                          65 505,00 35 035,00
31500  ostatni pohledavky                       -45 820,23 2 194,61
315xxx                                          -45 820,23 2 194,61
35300  pohledavky za upsany vlastni kapital     1 927 631,00 1 783 142,00
35301  vklad-PETRINOVA                          -44 887,00 -44 887,00
35302  vklad-PALECKOVA                          -27 745,00 -27 745,00
35304  vklad-KOSIK                              -44 887,00 -44 887,00
35306  vklad-HANSLIK                            -45 576,00 -45 576,00
35307  vklad-ADAMEC                             -44 887,00 -44 887,00
35308  vklad-CIZEK                              -24 875,00 -24 875,00
35309  vklad-HAVRANEK                           -65 171,00 -65 171,00
35310  vklad-NOVOTNY                            -44 887,00 -44 887,00
35311  vklad-OUBRAMOVA                          -41 532,00 -41 532,00
35312  vklad-RICHTEROVA                         -45 576,00 -45 576,00
35313  vklad-STEFLIK                            -44 887,00 -44 887,00
35315  vklad-FRYZEK                             -45 576,00 -45 576,00
35316  vklad-STOVICEK                           -44 887,00 -44 887,00
35317  vklad-KRAUS                              -41 532,00 -41 532,00
35318  vklad-SVEJDA                             -45 576,00 -45 576,00
35319  vklad-HORECKY                            -44 887,00 -44 887,00
35322  vklad-KULHANKOVA                         -28 872,00 -28 872,00
35323  vklad-SAFR                               -27 745,00 -27 745,00
35324  vklad-KOVARIK                            -40 837,00 -40 837,00
35325  vklad-HANZALEK                           -44 887,00 -44 887,00
35326  vklad-KUSOVA                             -27 745,00 -27 745,00
35327  vklad-MANAK                              -45 576,00 -45 576,00
35328  vklad-BILLY                              -44 887,00 -44 887,00
35329  vklad-REBCOVA                            -27 745,00 -27 745,00
35330  vklad-UXA                                -53 380,00 -53 380,00
35331  vklad-MUCLINGEROVA                       -44 887,00 -44 887,00
35332  vklad-SLABOVA                            -27 745,00 -27 745,00
35399  platba vkladu                            -367 697,78 -367 697,78
353xxx                                          448 259,22 303 770,22
35501  pohledavky-stavebni sporeni              588 368,00 0,00
35502  pohledavky-stav.spor.2004                0,00 37 800,00
355xxx                                          588 368,00 37 800,00
37800  jine pohledavky                          -7 533,27 -7 533,27
37810  jine pohledavky-UT a TUV                 408 089,21 287 234,18
37811  jine pohledavky-TUV                      133 798,27 134 179,91
37820  jine pohledavky-odpadky                  24 129,30 26 500,30
37840  jine pohledavky-uklid                    29 400,00 34 200,00
37850  jine pohledavky-elektr. energie          10 614,60 11 027,70
37860  jine pohledavky-vodne, stocne            66 992,42 67 180,33
37870  jine pohledavky-vytah                    9 937,41 15 183,30
37895  jine pohledavky-rozuct.UTaTUV            0,00 5 281,50
378xxx                                          675 427,94 573 253,95
38800  dohadne ucty aktivni                     19 814,00 24 741,00
388xxx                                          19 814,00 24 741,00
xxxxxx AKTIVA                                   4 535 481,41 4 958 602,24
32100  dodavatele                               -71 751,49 -36 630,02
32111  dodavatele-PRESTIGE                      -2 499,00 -5 664,00
321xxx                                          -74 250,49 -42 294,02
32400  prijate zalohy                           -152 909,44 -152 909,44
32410  prijate zalohy-UT a TUV        /UT/      -376 331,00 -388 674,00
32411  prijate zalohy-TUV                       -221 540,00 -214 968,00
32420  prijate zalohy-odvoz odpadku             -16 391,00 -19 477,00
32440  prijate zalohy-uklid                     -30 232,00 -29 290,00
32450  prijate zalohy-elektr.energie            -13 619,00 -13 163,00
32460  prijate zalohy-vodne,stocne              -83 069,00 -80 930,00
32461  prijate zalohy-HURB 1172-SV              -17 015,00 -15 360,00
32470  prijate zalohy-vytah                     -12 782,00 -12 292,00
32480  prijate zalohy-STA                       -15 048,00 -15 048,00
32490  prijate zalohy-klice                     -6 600,00 -7 600,00
324xxx                                          -945 536,44 -949 711,44
34100  dan z prijmu splatna                     48 800,00 73 600,00
34120  zalohy na dan-srazky z uroku             430,00 430,00
341xxx                                          49 230,00 74 030,00
34200  ostatni prime dane                       -72,00 -72,00
342xxx                                          -72,00 -72,00
36600  zavazky ke spol.a cl.druzstva ze zavisle -72,00 -72,00
366xxx                                          -72,00 -72,00
37920  jine zavazky-pojistne /000000/           -445,00 -445,00
379xxx                                          -445,00 -445,00
38900  dohadne ucty pasivni                     -52 314,00 -44 534,00
389xxx                                          -52 314,00 -44 534,00
41110  zakladni kapital-zapisovany              -50 000,00 -50 000,00
411xxx                                          -50 000,00 -50 000,00
41310  zuctovani dotace na investice            -159 545,00 -159 545,00
41320  fond clenskych podilu                    -1 927 631,00 -1 927 631,00
413xxx                                          -2 087 176,00 -2 087 176,00
42800  nerozdeleny zisk minulych let            -755 429,17 -755 429,17
428xxx                                          -755 429,17 -755 429,17
42900  neuhrazena ztrata minulych let           894 288,67 894 288,67
429xxx                                          894 288,67 894 288,67
43100  HOSPOD.VYSLEDEK VE SCHVALOVACIM RIZENI   66 879,92 66 879,92
431xxx                                          66 879,92 66 879,92
47500  dlouhodobe prijate zalohy                -437 357,90 -874 212,90
47501  dlouhodobe prijate zalohy-stav.sporeni   -588 368,00 -709 395,60
475xxx                                          -1 025 725,90 -1 583 608,50
47900  ostatni dlouhodobe zavazky               -170 978,00 -46 787,00
47910  ostatni dlouhodobe zavazky-pozemek       -383 881,00 -353 308,00
479xxx                                          -554 859,00 -400 095,00
xxxxxx PASIVA                                   -4 535 481,41 -4 878 238,54
xxxxxx ZISK                                     0,00 80 363,70


Výsledovka:

Účet Popis Účetní období     2004/01-2004/12
50100 spotreba materialu                       10 913,50
501xxx                                          10 913,50
50200 spotreba energie                         526,50
502xxx                                          526,50
51140 opravy a udrzovani-SPOLECNE              42 094,00
511xxx                                          42 094,00
51810 ostatni sluzby-postovne                  244,00
51830 ostatni sluzby-PRESTIGE                  34 272,00
51831 ostatni sluzby-pravnici,poradci          21 679,00
51841 ostatni sluzby-pausalni nahrady          13 800,00
51880 ostatni sluzby-hav.dispecink,revize      1 038,50
51890                                          8 025,00
518xxx                                          79 058,50
52300 odmeny clenum organu spolec.a druzstva   64 440,00
523xxx                                          64 440,00
53200 dan z nemovitosti                        10 079,00
532xxx                                          10 079,00
53800 ostatni dane a poplatky                  50,00
538xxx                                          50,00
56810 bankovni poplatky                        9 902,00
56830                                          23 000,00
568xxx                                          32 902,00
xxxxxx NÁKLADY                                  240 063,50
60210 trzby-najemnici                          -208 833,00
60220 trzby-nebytove prostory                  -97 627,00
602xxx                                          -306 460,00
64800 ostatni provozni vynosy                  -1 171,00
64810 ostatni provozni vynosy-prevody clenstvi -600,00
64820 ostat.provoz.vynosy-zuct.plast.okna      -8 000,00
64890 halerove vyrovnani                       -0,99
648xxx                                          -9 771,99
66210 uroky BU                                 -3 556,57
66220 uroky TV                                 -638,64
662xxx                                          -4 195,21
xxxxxx VÝNOSY                                   -320 427,20
xxxxxx ZISK                                     -80 363,70

Příloha k účetní závěrce:

1.       ÚČETNÍ  METODY,  OBECNÉ  ÚČETNÍ  ZÁSADY  A  ZPŮSOBY  OCEŇOVÁNÍ

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

1.1         Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

1.1.1        Hmotný a nehmotný majetek

1.1.1.1       Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 40.000,. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož ocenění je vyšší než 60.000,. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok.

Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40.000,-- Kč zvyšuje pořizovací cenu investičního majetku.

1.1.1.2       Účetní odpisy

Účetní jednotka majetek neodepisuje.

1.1.1.3       Daňové odpisy

Při uplatňování daňových odpisů společnost postupuje podle § 31 resp. § 32 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Společnost uplatňuje rovnoměrné odpisy pro účely výpočtu daně z příjmů.

Způsob tvorby opravných položek

1.1.2        Zásoby

Družstvo netvoří zásoby.

1.1.3        Pohledávky

1.1.3.1       Ocenění

Pohledávky se účtují ve své nominální hodnotě. Pohledávky nabyté postoupením se oceňují cenou pořízení.

1.1.3.2       Způsob tvorby opravných položek

Družstvo nevytvořilo žádné opravné položky k pohledávkám.

Družstvo nevytvořilo žádné opravné položky k pohledávkám Družstvo nevytvořilo žádné opravné položky k pohledávkám

1.1.4        Úvěry

1.1.4.1       Ocenění

Družstvo nemá poskytnuty žádné úvěry.

1.1.5        Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

Družstvo nemá žádný majetek pořízený na leasing.

1.2         Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

Za účetní období 2004 nebyly změněny způsoby oceňování, postupy odpisování a postupy účtování oproti předcházejícímu účetnímu období.

Družstvo pro rok 2004 nesplnilo podmínky § 19 odst. 1 písmeno c) bod 2. zákona o daních z příjmů v platném znění pro osvobození příjmů z nájemného z bytů a garáží užívaných společníky nebo členy poplatníků, vzniklých proto, aby se stali vlastníky domů, od daně z příjmů právnických osob.

2.       DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE  K  ROZVAZE  A  VÝKAZU  ZISKŮ  A  ZTRÁT

2.1         Pohledávky

2.1.1        Pohledávky z obchodního styku

Pohledávky

Běžné období

Minulé období

Stav

Opravná pol.

Stav

Opravná pol.

Dlouhodobé celkem

------------

------------

------------

------------

Odběratelé

------------

------------

------------

------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé celkem

37

------------

20

------------

Odběratelé

------------

------------

------------

------------

Směnky k inkasu

------------

------------

------------

------------

Pohledávky za eskontované CP

------------

------------

------------

------------

Poskytnuté provozní zálohy

35

------------

66

------------

Ostatní pohledávky

2

------------

-45

------------

CELKEM brutto

37

-

20

-

Opravné položky celkem

-

------------

-

------------

CELKEM netto

37

-

20

-

2.2         Závazky

2.2.1        Závazky z obchodního styku

Závazky

Běžné období

Minulé období

Dlouhodobé celkem

------------

------------

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé celkem

992

1 020

Dodavatelé

42

74

Směnky k úhradě

------------

------------

Přijaté zálohy

950

946

Ostatní závazky

------------

------------

CELKEM

992

1 020

K poslednímu dni účetního období 2004 neevidovalo družstvo žádné významné částky krátkodobých závazků po lhůtě splatnosti.

2.2.2        Závazky kryté zástavním právem nebo jinou formou zajištění

Běžné období

Závazek

Výše závazku

Výše zajištění

Forma zajištění

Splátka pořizovací ceny domu

1 519

100 %

  Zástavní právo

Splátka pořizovací ceny pozemku

407

100 %

   Zástavní právo

splaceno

1 879

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

47

 

 

3       ZÁVAZKY  NEUVEDENÉ  V  ÚČETNICTVÍ

Družstvo nemá žádné závazky neuvedené v účetnictví.

4       UDÁLOSTI,  KTERÉ  NASTALY  PO  DATU  ÚČETNÍ  ZÁVĚRKY

K datu vydání účetní závěrky nedošlo k žádným významným následným událostem nezachyceným v účetní závěrce.

5       OSTATNÍ  VÝZNAMNÉ  SKUTEČNOSTI

žádné

V Praze 4, dne  12.06.2005

Účetní závěrka za rok 2003:HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Účetní závěrka za rok 2002:

Účetní závěrka za rok 2002 1./12

Účetní závěrka za rok 2002 2./12

Účetní závěrka za rok 2002 3./12

Účetní závěrka za rok 2002 4./12

Účetní závěrka za rok 2002 5./12

Účetní závěrka za rok 2002 6./12

Účetní závěrka za rok 2002 7./12

Účetní závěrka za rok 2002 8./12

Účetní závěrka za rok 2002 9./12

Účetní závěrka za rok 2002 10./12

Účetní závěrka za rok 2002 11./12

    Na závěr pár informací ze kterých si laik udělá lepší obrázek o hospodaření družstva (pocházejí z evidence předsedy družstva):

Za dodávku studené vody a stočné bylo uhrazeno o 17 979,30 Kč více, než bylo vybráno na zálohách od nájemníků.
Za dodávku teplé užitkové vody bylo uhrazeno o 121 144,71 Kč méně, než bylo vybráno na zálohách od nájemníků
Za úklid domu a práce související bylo uhrazeno o 1 592,- Kč méně, než bylo vybráno na zálohách od nájemníků.
Za odvoz komunálního směsného odpadu bylo uhrazeno o13 285,- Kč méně, než bylo vybráno na zálohách od nájemníků.
Za servis a provoz výtahu bylo družstvem uhrazeno o 1 979,- Kč méně, než bylo vybráno na zálohách od nájemníků.
Za dodávku elektřiny pro výtah, osvětlení společných prostor atd., bylo družstvem uhrazeno o 1802,50 méně, než bylo vybráno na zálohách.
Za dodávku tepla pro náš dům bylo družstvem uhrazeno o 92 343,- Kč méně, než bylo vybráno na zálohách od nájemníků.
Za rok 2002 bylo uhrazeno 12 splátek za dům po 9 500,- Kč, v celkové výši: 114 000,- Kč.
Za pojištění domu bylo České pojišťovně a.s. v roce 2002 uhrazeno 23 000,- Kč.
Za účetnictví bylo v roce 2002 uhrazeno firmě Prestige, d.i. 28 560,- Kč.
Za pronájem pozemku pod naším domem bylo v roce 2002 uhrazeno Magistrátu 2 180,- Kč.
Daň z nemovitosti za dům byla v roce 2002 uhrazena ve čtyřech splátkách v celkové výši 10 008,- Kč.
Za provoz a servis společné televizní antény bylo v roce 2002 uhrazeno o 8 722,- Kč více, než bylo předepsáno na zálohách.
Na účty stavebního spoření bylo z fondu oprav převedeno v roce 2002, tak, jako v předešlých letech, 121 176,- Kč.
Do fondu oprav bylo v roce 2002 od členů družstva vybráno 237 912,- Kč.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP