Reklama:

Vítejte u nás v domě!
STRÁNKA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

    Brožurku s tímto názvem "Vítejte u nás v domě" obdrží každý nový člen družstva, nebo nájemník, který se přistěhuje do bytu v našem domě. Zde si můžete přečíst, co tato knížečka obsahuje.

Vítejte u nás v domě !
(Informace pro nové členy družstva a nájemníky)

   Vážená členko, vážený člene družstva, vážená nájemnice, vážený nájemníku.
    Pokud držíte v ruce tuto brožurku, potom jste se stal oprávněným uživatelem jednoho z 33 bytů v našem domě.
    Družstvo je zastupováno tříčlenným představenstvem. Další podrobnosti o chodu družstva se můžete dozvědět, pokud jste se přistěhoval(a) jako jeho člen, ze stanov družstva, které si vyžádejte u předchozího uživatele bytu, nebo u předsedy družstva, nebo ze zápisů z členských schůzí a z domovního řádu.

    Jak je patrné z úvodu, z 33 nájemníků vstoupila do družstva při jeho zakládání jen část. Zbylé byty v domě nejsou členské. Jsou také majetkem družstva a jejich uživatelé jsou k družstvu v klasickém nájemním vztahu majitel-nájemce ve smyslu Občanského zákoníku. Veškeré konání představenstva družstva je vedeno snahou zajistit co nejkomfortnější a přitom nejlevnější bydlení pro naše členy. Všichni členové družstva jsou spolumajiteli domu, do kterého již investovali mnoho svých peněz a nadále kompletně financují veškerý chod domu od oprav, rekonstrukcí, až po likvidace vandalských útoků. Nájemníci hradí podle zákona zatím stále jen nízké regulované nájemné. Proto představenstvo v jakýchkoliv nadstandardních službách, finančních příspěvcích, informacích apod., vždy upřednostňuje členy družstva. Jste-li nájemník, můžete kdykoliv požádat o přechod na smluvní nájemné, které Vám zajistí podobné výsady, jaké mají členové družstva. Nejpozději se tak stane v roce 2002, kdy předpokládáme podepsání nové nájemní smlouvy.
    Možná Vás napadne, zda je možné do družstva vstoupit. Teoreticky ano, záleží na rozhodnutí členské schůze. Přijetí do družstva však fakticky znamená prodej nájemního bytu družstvem. Členský příspěvek takového člena by se tedy rovnal tržní ceně bytu. Do budoucna se však jeví pro družstvo výhodnější byty pronajímat, než prodávat.

Klíče od domu

    Náš dům je na vchodových dveřích vybaven elektronickým přístupovým systémem, který zajišťuje všem bydlícím v domě vysoký komfort, ale je také velmi drahý. Žádám Vás proto o šetrné užívání nejen jeho, ale také klíčů, kterými jsou elektronické čipy na barevných klíčenkách. Červené klíče obdrží zdarma každý bydlící v domě v počtu, který odpovídá evidenčnímu počtu osob přihlášených v bytě pro služby, včetně nemluvňat. Je možné také požádat o libovolný počet dalších klíčů černé barvy, např. pro příbuzné, kteří Vás často navštěvují. Každý takový klíč navíc se vydává proti záloze 200,- Kč, která Vám bude vrácena v případě vrácení nepoškozeného klíče. Červené klíče otevírají oba vchody (hlavní severní i zadní jižní), černé klíče pouze hlavní vchod. Při snížení nahlášeného počtu osob užívajících byt je nutné vrátit také příslušný počet klíčů, nebo za každý zaplatit 200,- Kč. Klíče se používají tak, že se přiloží čipem do kulaté čočky čtečky umístěné na straně pantů dveří. Zařízení krátce pípne, rozsvítí se zelená kontrolka a uzamčení dveří se na několik sekund uvolní. Dveře lze také odemykat dálkově z bytů. Upozorňuji Vás však na to, že odblokování dveří dálkově z bytu není nijak viditelné ani slyšitelné. Návštěva obvykle stojí před vchodem a čeká na klasické zabzučení i když dveře jsou již dávno odemčené. Z bytu se dveře uvolňují stisknutím tlačítka na domácím telefonu. Důrazně Vás však žádám, abyste do domu vpouštěli jen osoby, které znáte. Dojde-li v domě k nějakému poškození osobou, která byla dovnitř nezodpovědně vpuštěna, může být tato služba uživateli bytu během několika minut odpojena. Při poruše přístupového systému nikdy nepoužívejte násilí! Zavolejte některého člena představenstva, v jejich nepřítomnosti někoho z bytu č. 27.

Rekonstrukce v bytě

    Veškeré opravy, rekonstrukce, výměny apod. v bytě si hradí jeho uživatel. Úkolem majitele domu je pečovat zejména o plášť domu a společné prostory. Výjimku tvoří hromadné akce odsouhlasené členskou schůzí družstva, nebo představenstvem. Rozhodnete-li se pro větší rekonstrukci v bytě, např. přestavbu bytového jádra, obecně platí, že takové akce družstvo povoluje, avšak za přesně stanovených podmínek, ze kterých vybírám:
    Na akci bude vyhotoven projekt včetně statického posouzení, podána žádost o povolení představenstvu družstva, na základě tohoto povolení bude teprve podána žádost na stavební odbor OÚ MČ Praha 4. Akce bude zahájena až po obdržení všech těchto povolení a složení kauce ve výši 2000,- Kč pro uhrazení případných škod vzniklých na majetku družstva během rekonstrukce. Při hladkém průběhu rekonstrukce bude kauce vrácena stavebníkovi v plné výši. Dojde-li ke škodě vyšší, než je uvedená kauce, stavebník za ni plně odpovídá a je povinen ji zaplatit. Před zahájením akce se zapíše do protokolu stav zdiva ve všech bytech sousedících s bytem rekonstruovaným (vyžádala si praxe).
    Zasklení lodžie družstvo bez problémů povoluje na základě žádosti bydlícího i bez projektu a oznámení stavebnímu úřadu, pouze však v provedení Optimi, nebo Variant. Důvodem je shodné vzhledové provedení z pohledu z ulice. Práce na akci je možné zahájit až po písemném souhlasu představenstva družstva.
    Odstranění závad a výměny regulačních zařízení vytápění bytů (regulační ventily) si již dnes hradí uživatel bytu v plné výši.
    Rekonstrukci elektroinstalace lze zahájit až po konzultaci s představenstvem a vydání písemného povolení družstvem.
    Při drobných úpravách v bytě hlučnějším způsobem (např. vrtáním do panelů) berte ohled na spolubydlící z domu. Není dovoleno tyto činnosti provádět od 22 do 8 hodin a o nedělích a svátcích po celý den.

Výtah

    Používat výtah mají právo všichni bydlící v domě od 2. poschodí výše včetně. Ti také hradí poplatky za jeho užívání. Při poruše výtahu máme dohodnuto se sousedním domem vzájemnou pomoc. Domy jsou propojeny spojovací chodbou v přízemí a 8. poschodí. Normálně jsou uzamčené, při poruše výtahu je odemkne někdo z představenstva našeho, nebo sousedního družstva.
    Snad není třeba upozorňovat, že nejen k výtahům v obou domech je nutné chovat se šetrně, tak jako k ostatnímu zařízení domu. Velmi opatrně si, prosím, počínejte při stěhování. Jakýkoliv vandalský útok, nebo poškozování z nedbalosti bude tvrdě postihováno. Uživatel bytu zodpovídá nejen za své nezletilé děti, ale také za chování svých návštěv.
    Jak ve výtahu, tak i v ostatních společných prostorách domu platí přísný zákaz kouření.
    Výtah je vybaven poloautomatickou sběrnou službou směrem dolů. Aby čekajícímu na jízdu kabina při cestě dolů zastavila, je nutné přivolávací tlačítko držet.

Jmenovky

    Veškeré jmenovky v přízemí domu na domovní schránky, zvonky i seznam bydlících v domě na nástěnce vyrábí předseda družstva z důvodu vzhledové jednotnosti a přehlednosti. Na jmenovku, ani na domovní schránku si nikdy sami bez vědomí představenstva nic nedopisujte, ani nelepte. Obsah jmenovky si určuje každý uživatel sám, s ohledem na formu ostatních vizitek. Členům družstva umožňujeme také přítomnost názvu firmy na jmenovce, mohu vyrobit na požádání i jmenovku na domovní dveře, či zvonek u bytu.

Povinnost informovat majitele domu

    Každý člen družstva, nebo nájemník je povinen nahlásit jména a rodná čísla osob, která s ním budou užívat domácnost a jakékoliv změny v těchto údajích.

Zdroje informací pro členy družstva a nájemníky

    Aktuální, stručné a rychlé informace najdou všichni uživatelé bytů v přízemí domu na nástěnce, proti vstupu do výtahu. Členové družstva dostávají navíc několikrát do roka Informační servis pro členy družstva, který je tištěný a každý člen ho obdrží do své domovní schránky. Dalším, mnohem rozsáhlejším zdrojem informací je pro všechny bydlící internetová stránka družstva na adrese http://www.druzstvo.zde.cz , kde najdete kromě všech Informačních servisů např. seznam případných neplatičů, předpisy nájmů a dalších plateb družstvu, aktuální zprávy a informace, grafy spotřeby vody, kontakty na představenstvo a mnoho dalších užitečných informací.

Platby družstvu

    Pravidelné platby družstvu lze provádět několika způsoby. Složenkou (za poplatek 7,- Kč bez ohledu na to, zda je člen družstva, nebo nikoliv), bezhotovostně trvalým příkazem z Vašeho účtu, nebo inkasem z Vašeho účtu - tento posledně jmenovaný způsob je nejpohodlnější protože není nutné nikam chodit se složenkou, ani zadávat změnu trvalého příkazu ve Vaší bance při změně výše plateb. V mimořádných případech lze uhradit platby i v hotovosti na pokladně družstva, avšak za poplatek 2% z částky (neplatí pro členy družstva). Nájemníci hradí v hotovosti také veškeré úkony představenstva pro ně (potvrzování, nebo vystavování různých dokladů apod.), protože družstvu platí jen nájemné, zatímco členové družstva si hradí kromě oprav a spousty dalších fondů také náklady na činnost představenstva.
    Pravidelné platby jsou splatné nejpozději k 15. dni měsíce, za který se hradí. Výše plateb je dána předpisem plateb, který dostane každý uživatel bytu. Tento předpis platí až do chvíle, než dostanete předpis nový. Vyúčtování záloh je provedeno do konce následujícího roku.

Další povinnosti uživatelů bytů

    Každý uživatel bytu v posledním poschodí je povinen odvzdušňovat topný systém, pokud jeho byt není vybaven automatickými odvzdušňovacími ventily. V obou případech je však povinen v těchto bytech mít mimo topnou sezónu uzavřené regulační ventily topení. Další povinnosti uživatelů bytu jsou uvedeny v nájemních smlouvách. Člen družstva obdrží kromě smlouvy s družstvem také potvrzení o členství v družstvu, ve kterém je uvedeno právo užívat byt s členstvím spojené.

Zdroje televizního a rozhlasového signálu

    Náš dům je nadstandardně vybaven přípojkami na uvedené zdroje. Můžete si vybrat pouze společnou televizní anténu, která poskytuje nejkvalitnější signál, avšak jen čtyř základních celoplošných programů: Č.T. 1, Č.T. 2, TV3, Prima a Nova. Na S.T.A. v pásmu UHF je také přítomen vnitřní videookruh, který můžete sledovat zcela volně. Nevysílá však nepřetržitě, pokud si ho na svém televizoru, nebo videorekordéru budete chtít naladit, požádejte předsedu družstva. Najdete na něm výběr ze satelitních televizních programů, rozhlasových stanic i další programy. Celý dům je také napojen na kompletní nabídku společnosti UPC, kabelovou televizi. Společnost UPC poskytuje celkem asi 37 programů ve všech TV pásmech. Jestliže Váš byt není dosud na UPC připojen a budete firmu o připojení žádat, informujte nejprve představenstvo družstva. Při připojení je totiž nutné zavedení nového koaxiálního kabelu do bytu. Na dohledu při provádění této operace představenstvo družstva trvá, vzhledem k potřebě šetrného a estetického přístupu ke zrekonstruovaným společným prostorám.
    V nabídce společnosti DattelKabel je také množství domácích i zahraničních rozhlasových stanic. Na Společné Televizní Anténě jsou rovněž přítomny všechny rozhlasové stanice přijímatelné v Praze a okolí, i některé vzdálenější, všechny na svých původních terestrických frekvencích. Další podrobnosti o nabídkách kabelových společností u nás v domě najdete na internetu, buď na stránce našeho družstva, nebo na stránkách kabelových společností.

Domovní odpad

    Odpadky odkládejte výhradně do zeleného plastového kontejneru označeného číslem 1173 v horním stání v ulici Bernolákově. Plasty, papír a sklo však do něho nepatří. Pro ně jsou určeny barevné nádoby na jiných místech sídliště.
    Přeji Vám, aby se Vám v novém bydlišti líbilo. Slibuji, že jako předseda družstva proto udělám všechno, co budu moci. Nejsem příznivcem zbytečných nařízení, předpisů a zákazů. Stejně nemohou nikdy postihnout vše. Spoléhám proto vždy na přirozené normy slušného chování a morálku. Osobně jsem zastáncem co nejširších svobod pro každého člověka nejen v našem domě, ale vůbec. Mějte však vždy na paměti, že každá svoboda končí tam, kde začíná svoboda souseda.

Předseda představenstva Družstva

TOP (NAHORU)


    Aby uvítání do domu bylo kompletní, pojďte se podívat na malou virtuální procházku po našem domě. Vezměme to od hlavního vchodu:

FVchod.jpg (31765 bytes)

FZvonky.jpg (26557 bytes)

Hlavní severní vchod do domu s detailem čtečky elektronického přístupového systému a zvonků

FSchrank.jpg (26565 bytes)
Nahoře: Interiér přízemí domu s domovními schránkami,
Vpravo: Interiér kabiny výtahu
Dole: Jižní vchod a jižní strana domu v době opravy fasády

FInVytah.jpg (25215 bytes)

FJihVchd.jpg (30386 bytes)

FJih.jpg (33568 bytes)

F9Patro.jpg (24642 bytes)

FStrecha.jpg (26855 bytes)

Nahoře vlevo: Interiér patra, vpravo: střecha po kompletní rekonstrukci včetně antén a větracího systému

TOP (NAHORU)

WEB Design by Cooker