Reklama:

Členské schůze družstva
STRÁNKA BYTOVÉHO DRUŽSTVA

        Na této stránce najdete zápisy ze všech členských schůzí družstva, které družstvo vlastní v elektronické podobě, což jsou s výjimkou ustavující členské schůze a maximálně několika dalších schůzí z doby, kdy družstvo nemělo k dispozici počítač, téměř všechny. Jsou řazeny od nejnovějších k nejstarším. Z textu zápisů jsou vypuštěny pouze některé interní informace družstva, osobní údaje členů, jako např. jejich jména a další neveřejná data.

Zápis z členské schůze Družstva konané dne 15. prosince 2016

            Členská schůze byla svolána a konala se dne 15. prosince 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti družstva v přízemí domu.
            Na začátku schůze předseda spočítal přítomné a konstatoval, že počet 14 členů je dostatečný pro schopnost členské schůze se usnášet. Jedna členka byla zastoupena na základě plné moci.
            Prvním bodem schůze dle programu byla kontrola zápisu z minulé členské schůze družstva. Členská schůze neměla k zápisu ani k usnesení minulé členské schůze výhrady.
            Předseda dále přítomné seznámil s účetní závěrkou. Členové dostali před členskou schůzí elektronickou poštou podklady: Daňové přiznání za rok 2015, výkaz zisků a ztrát a přehled hospodaření, který byl ještě promítnut projektorem na zeď i na členské schůzi. Dále viz usnesení.
            Dále předseda družstva seznámil členy s přípravami na výměnu lina za dlažbu ve všech patrech domu, která byla schválena na členské schůzi družstva v roce 2015. Nastínil finanční nabídky a cenu, za kterou jsou firmy tuto dodávku ochotny realizovat. Členská schůze vzala tuto informaci na vědomí.
            Předseda družstva dále předložil členské schůzi svůj návrh na instalaci equitermní regulace v domě. Ukázal členské schůzi projekcí první cenovou nabídku na kompletní dodávku regulace od firmy Koncept Fast v ceně 123 681 Kč a stručně vysvětlil princip equitermní regulace. Členská schůze potom hlasovala o uskutečnění záměru.
            Dalším bodem členské schůze byla finanční situace družstva na účtech družstva, na pokladně a stav úvěru. Předseda družstva informoval přítomné, že v prosinci 2016 proběhne poslední splátka třímilionového úvěru, který si družstvo vzalo na zateplení jižní části domu a zasklení lodžií před pěti lety. Promítl přítomným zůstatky na jednotlivých účtech i pokladně a jejich součet.
            Z dalších zpráv a informací za uplynulý rok předseda družstva připomněl vybavení kolárny elektrickým kompresorem. O tomto záměru informoval už na předešlé členské schůzi v roce 2015 a zdůraznil, že nákup kompresoru byl financován z dvacetikorunového poplatku za kolárnu, stejně, jako stropní závěsy na bicykly.
            Předseda družstva představil přítomným nového člena družstva z bytu č. 8, na něhož přešla členská práva po úmrtí předešlého člena.

Usnesení:

·         Účetní závěrka za rok 2015 byla jednomyslně schválena.          Pro: 14;  Proti: 0;  Zdrželo se: 0

·         Členská schůze schvaluje záměr vybavit vstup tepla na patě domu equitermní regulací.    Pro: 12;  Proti: 0;  Zdrželo se: 2

·         Členská schůze schvaluje návrh člena družstva z bytu č. 7 na nový průzkum zájmu o převod bytů do osobního vlastnictví.    Pro:  13;  Proti:  0;  Zdržel se: 1

·         Členská schůze schvaluje návrh členky družstva z bytu č. 5 na rozšíření přístupového systému na vchodech do domu o bezkontaktní čtečku.      Pro:  8;  Proti:  4;  Zdrželi se:  2

        Zápis vytvořil: předseda Družstva dne: 30. 12. 2016

 

Zápis z členské schůze družstva za rok 2015 konané dne 14. 12. 2015 najdete ve formátu PDF >>zde<<.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z Členské schůze družstva ze dne 16. 12. 2013

             Řádná Členská schůze Družstva se konala 16. prosince 2013 od 19:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí domu.

             Úvodem předseda družstva přivítal a sečetl přítomné a konstatoval, že se na členskou schůzi dostavila nadpoloviční většina členů družstva a Členská schůze je tedy usnášení schopná.

            K navrženému programu členské schůze neměl nikdo výhrady ani nežádal program o další bod doplnit.

            Bez výhrad se obešel také zápis z minulé členské schůze družstva.

            Předseda promítl projektorem přehledný návrh účetní závěrky za rok 2012. Jeden člen družstva vznesl dotaz, z jakých položek se skládá provozní režie. Přesto, že tato informace visí na nástěnce v přízemí domu, předseda slíbil tuto informaci doplnit. Poté byla účetní závěrka za rok 2012 schválena Počtem hlasů 14 pro, 0 proti, 1 se hlasování zdržel, 1 člen byl v tu chvíli nepřítomen.

            Doplněná informace předsedou družstva o skladbě položek provozní režie:

Provozní režie:

byt :

pojistné :

účetnictví

Bankovní poplatky:

 Odměny představenstvu

Daň
z odměn:

Daň z nemovitosti

Celkem:

8 krát

 1+1:

96 Kč

165 Kč

20 Kč

217 Kč

39 Kč

24 Kč

561 Kč

1 krát

 1+1+:

96 Kč

165 Kč

20 Kč

217 Kč

39 Kč

25 Kč

562 Kč

10 krát

 3+1:

96 Kč

165 Kč

20 Kč

217 Kč

39 Kč

38 Kč

575 Kč

9 krát

 4+1:

96 Kč

165 Kč

20 Kč

217 Kč

39 Kč

38 Kč

575 Kč

28 bytů

Celkem:

2 688 Kč

4620 Kč

560 Kč

6 076 Kč

1 092 Kč

939 Kč

15 975 Kč

            Dle dalšího bodu programu předseda družstva informoval přítomné členy o snaze stávajícího představenstva dosáhnout vymazání bývalého místopředsedy družstva ze seznamu statutárních zástupců v zápisu bytového Družstva v Obchodním rejstříku. Tato snaha zatím stále nebyla korunována úspěchem, protože soudní pracovnice p. Felixová stále požaduje nové a nové dokumenty, po jejich zaslání žádá opět další atd. Ve svém posledním dopise zaslaným prostřednictvím datové schránky už připustila, že má všechny potřebné listiny a výmaz provede. Po poslední kontrole k němu však stále nedošlo a předseda bude zápis i nadále kontrolovat a členskou základnu informovat.

            Pátým bodem programu bylo projednání polymerizace podlahové krytiny. Předseda připomněl, že od firmy paní Renaty Dvořákové, která provádí v domě úklid, dostalo družstvo výhodnou nabídku na polymerizaci lina. Jelikož se při prvním projednávání tohoto bodu na předchozích členských schůzích družstva někteří členové obávali výsledku po zkušenostech jiných domů, předseda na návrh členské schůze nechal zkušebně provést polymerizaci v 10. poschodí, které není tolik frekventované a které si mohl při polymerizaci pohlídat, protože v něm bydlí a vyzval i prostřednictvím nástěnky v přízemí všechny členy družstva, aby si polymerizovanou krytinu prohlédli. Na základě těchto informací a zkušeností dal předseda družstva hlasovat, zda polymerizaci provést i v ostatních patrech domu. Polymerizace byla schválena jednomyslně.

            Dále předseda družstva seznámil přítomné se stavem finančních prostředků družstva na bankovních účtech a na pokladně družstva. Stavy ke dni 11. prosince 2014.

            V dalším bodu programu předseda družstva informoval o stavu v pěti nájemních bytech domu. Seznámil přítomné s přesnou výší nájmů v jednotlivých bytech po deregulaci nájmů a znovu připomněl, že bez výnosu z těchto bytů by si náš dům a družstvo nemohlo dovolit všechny rekonstrukce, sanace, opravy a zvelebování v takovém rozsahu, jaký máme.

Byt č.   3. 4+1                    8 946,- Kč (s deregulací zvýšeno)

Byt č. 14. 1+1                    7 012,- Kč (s deregulací nezměněno)

Byt č. 20. 1+1                    5 236,- Kč (s deregulací zvýšeno)

Byt č. 26. 1+1                    7 405,- Kč (s deregulací nezměněno)

Byt č. 33. 1+1                    9 000,- Kč (s deregulací zvýšeno)

Měsíčně celkem nájemné:               37 599,- Kč

Fond oprav družstevních bytů:       40 546,- Kč

            Z řad členů družstva zaznělo doporučení, aby představenstvo od nových nájemců inkasovalo kauce. Předseda vysvětlil, že požaduje kauce ve výši danou délkou výpovědní lhůty z nájmu. Tedy pokud je délka výpovědní lhůty jeden měsíc, požaduje jednoměsíční kauci ve výši jednoho holého nájemného bez záloh na služby a energie. Předseda družstva informoval, že i přes toto opatření skončilo nájemné pana Jiřího Nedvěda, který užíval byt č. 33. dluhem ve výši 14 604,- Kč.

            V další části členské schůze družstva předseda družstva informoval přítomné o stavu společné televizní antény. Vysvětlil, že se snaží vyhovět povinnosti majitelů domu šířit ve společné televizní anténě všechny programy dostupné v terestrickém vysílání v místě příjmu. Za tímto účelem bylo nutné přijímací část společné televizní antény modernizovat, protože počet televizních programů se v současné době blíží třiceti, z nich lze pět z nich (ČT1, ČT2, ČT Sport, Prima a Prima Cool) přijímat ve vysokém rozlišení obrazu (HD) a původní zařízení už kapacitně přestalo stačit. Společná televizní anténa je zdrojem televizního i rozhlasového signálu nejen pro náš dům, ale i pro sousední dům, který nám na veškeré rekonstrukce a modernizace společné televizní antény ochotně přispívá jednou polovinou.

            Dalším bodem programu bylo zastřešení kontejnerového stání. Předseda seznámil přítomné s příčinami, proč kontejnerové stání, kde má náš dům svůj placený kontejner, není stále zastřešeno, ale spousty ostatních stání v okolí už ano. Vysvětlil, že smlouva na bezplatný pronájem kontejnerového stání není pro družstva výhodná, zahrnuje povinnost na vlastní náklady pečovat o oslavné nápisy o Praze 4 s možnostmi penalizací při neplnění této povinnosti a stavba zastřešení podléhá stejně náročným stavebním a schvalovacím řízením jako např. stavba rodinného domu. Přesto je naše bytové družstvo ochotno zastřešení kontejnerového stání podpořit i finančně se na něm rovným dílem podílet, pokud budou všechny překážky odstraněny. To potvrdili i všichni členové družstva přítomni na členské schůzi jednomyslným hlasováním pro.

            Dále předseda družstva informoval přítomné, že se chystá oprava utěsnění oken na severní straně domu okolo oken dodaných firmou Otherm a vyzval přítomné členy, kterým se objevuje vlhkost pod okny, aby se o opravu, kterou bude hradit družstvo z fondu oprav, přihlásili.

            Poté, co se předseda zeptal, zda má některý z přítomných ještě nějaký dotaz, poděkoval a členskou schůzi ukončil.

Usnesení:

            Členská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2012.

Výsledek hlasování:   14 členů pro;   0 členů proti;   1 člen se hlasování zdržel; 1 člen byl v tu chvíli nepřítomen

            Členská schůze schvaluje polymerizaci podlahové krytiny ve společných prostorech všech pater domu.

Výsledek hlasování: 16 členů pro;     0 členů proti;   0 členů se hlasování zdrželo

            Členská schůze souhlasí se zapojením i finančním bytového družstva do zastřešení kontejnerového stání, pokud se většina jeho uživatelů k takovému kroku rozhodne a souhlasí s podporou takového kroku ze strany představenstva družstva.

Výsledek hlasování:   16 členů pro;   0 členů proti;   0 členů se hlasování zdrželo

            Zápis vytvořil předseda představenstva Družstva Hurbanova 1173

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Vážené členky a členové družstva,

Dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi našeho bytového družstva.

Termín: čtvrtek 15. 11. 2012 v 19:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí našeho domu

Návrh programu:

1.              Kontrola zápisu z minulé členské schůze družstva

2.              Kamerový systém

3.              Finanční náhrady za vlastní okna na jižní straně domu

4.              Finanční náhrady za vlastní zasklení lodžií

5.              Aktuální finanční situace družstva (peníze na účtech, na pokladně a stav úvěru)

6.              31. 12. 2012 končí deregulace nájmů !

7.              Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2010 a 2011

8.                          Údržba a zvelebování domu v době splácení úvěru (Podlaha, kabina výtahu…)

9.              Kočárkárna (zavedení poplatku za užívání?)

10.                        Dokončení přechodu od České spořitelny k FIO bance

11.                        Odpovědi na dotazy, diskuse

Předseda

 

Pozvánka na členskou schůzi družstva

Vážené členky a členové družstva, dovolte mi, abych Vás pozval na členskou schůzi našeho bytového družstva.

Termín: Pondělí 16. 12. 2010 v 19:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí domu

Návrh programu:

  1. Kontrola zápisu z minulé členské schůze družstva
  2. Účetní závěrka za rok 2012
  3. Složení představenstva družstva
  4. Rozmístění hasicích přístrojů
  5. Polymerizace podlahových krytin
  6. Seznámení členů družstva s aktuálním stavem finančních prostředků na bankovních účtech družstva a na pokladně družstva
  7. Informace o pronájmech nájemních bytů
  8. Informace o vylepšení společné televizní antény
  9. Odpovědi na dotazy, diskuse

Předseda

Zápis z členské schůze družstva konané dne 18. listopadu 2012 v zasedací místnosti v přízemí domu

            Předseda družstva přivítal přítomné a po jejich sečtení konstatoval, že schůze je usnášení schopná a schůzi zahájil.

Členská schůze schválila návrh programu členské schůze v této podobě:

v   Kontrola zápisu z minulé členské schůze družstva konané 18. 4. 2011

v   Kamerový systém

v   Finanční náhrady z fondu oprav družstva za vlastní okna na jižní straně domu

v   Finanční náhrady z fondu oprav družstva za vlastní zasklení lodžií

v   Aktuální finanční situace družstva (peníze na účtech, na pokladně a stav úvěru)

v   31. 12. 2012 končí deregulace nájmů !

v   Projednání účetní závěrky za rok 2010 a 2011

v   Údržba a zvelebování domu v době splácení úvěru (Podlaha, kabina výtahu, S.T.A.)

v   Kočárkárna (zavedení poplatku za užívání?)

v   Dokončení přechodu družstva od České spořitelny k FIO bance

v   Dotazy, diskuse

 

V úvodu členské schůze došlo ke kontrole zápisu z minulé členské schůze. Text jejího usnesení bylo promítnuto projektorem a přečteno předsedou družstva. Členská schůze zápis z minulé členské schůze ze dne 18. dubna 2011 schválila s tímto poměrem hlasů: Pro: 17, proti: 2, zdrželo se: 0.

Dále předseda družstva informoval, jak naložil s úkolem uloženým mu minulou členskou schůzí odstranit hlučnost topení. Předseda popsal, že oslovil několik topenářských firem, z nichž nejlepší nabídku podala firma InMes a ta instalovala regulátor diferenčního tlaku. Tlaková diference byla důvodem hlučnosti a byla cca desetinásobná, než je předepsaná. Fotografie namontovaných regulátorů v místnosti regulace vytápění byly členské schůzi promítnuty projektorem. K montáži regulátorů se připojil i sousední dům, který se dlouhodobě rovněž potýkal se stížnostmi bydlících na hlučnost topného systému. Tamní předsedkyně družstva velmi uvítala a ocenila, že problém obou domů bude vyřešen současně.

Hlučnost topení měla však v našem domě více příčin. Další příčinou byly poškozené termostatické regulační ventily v bytě číslo 28. Předseda si postěžoval, že na jeho výzvu, aby si všichni uživatelé bytů 3+1 zkontrolovali své termostatické ventily, poslechli si je zblízka a zkusili s nimi otočit, zda zvuk nezmění frekvenci nebo nezmizí zcela, manželé z bytu číslo 28. evidentně nereagovali. Proto bylo nutné kontrolovat termostatické ventily ve všech bytech 3+1 předsedou a minimálně v jednom bytě byly ventily vyměněny na náklady družstva zcela zbytečně.

Kamerový systém

Předseda družstva připomněl, že kamerový systém v přízemí domu skládající se ze čtyř kamer a digitálního záznamu na harddisk má již zhruba rok záznam vypnutý, protože jeden ze spolubydlících vyslovil nesouhlas s pořizováním záznamu. Předseda rozdal všem přítomným formulář Souhlas se zpracováním osobních údajů kamerovým systémem a požádal je, aby ho podepsali všichni plnoletí členové každé domácnosti a aby všichni znova zvážili poměr mezi zásahem do osobních svobod způsobeným provozem kamerového systému a bezpečnostním benefitem a benefitem ochrany našeho společného majetku, který provoz kamerového systému přináší. Předseda vyjmenoval několik příkladů, kdy kamerový systém pomohl identifikovat pachatele různých nepravostí z řad našich spolubydlících, tak z řad zlodějů nebo vandalů z vnějšku našeho domu. V jednom případě dokonce pomohl předat pachatele vloupání do domu Policii České republiky. Členům družstva, kteří na členské schůzi nebyli a nájemníkům bude formulář předán v následujících týdnech po skončení členské schůze s průvodním vysvětlujícím dopisem.

      Náhrady za vlastní okna a vlastní zasklení lodžií

            Předseda před projednáváním tohoto bodu krátce vysvětlil o co jde a proč je vůbec tento bod navržen do programů členské schůze.

            V roce 2011 došlo k zateplení i jižní části domu, byla vyměněna všechna dřevěná okna za plastová a byly zaskleny všechny lodžie, které do té doby ještě nebyly zaskleny. Ještě před tímto zateplením si však někteří uživatelé bytů nechali vyměnit okna či zasklít lodžii na vlastní náklady. Vzhledem k tomu, že všichni hradí příspěvky do fondu oprav stejně dle podlahové plochy svého bytu, při rekonstrukci v roce 2011 dostali uživatelé bytů, kteří neměli zasklené lodžie ani nová okna, tyto uhrazeny z fondu oprav, zatímco uživatelé bytů, kteří si toto uhradili za své, by o tyto své prostředky přišli. Proto předseda družstva navrhuje členům družstva, kteří do oken či zasklení investovali své finanční prostředky již dříve, poskytnout finanční plnění z fondu oprav ve stejné výši, jako je hodnota nových oken a nového zasklení organizovaného družstvem v roce 2011. Předseda upozornil, že ale na takové plnění není právní nárok a pokud ho členská schůze odsouhlasí, stane se tak zejména z důvodu spravedlivého použití fondu oprav. V neposlední řadě je třeba uvést, že představenstvo družstva již v době před zasklením první lodžie v domě přislíbilo, že bude v budoucnu postupovat podobným způsobem.

            Předseda družstva dal nejprve hlasovat, zda si členská schůze vůbec přeje tento bod projednávat. 

Výsledek hlasování: Pro: 18; proti: 0; zdrželo se: 1

Předseda družstva seznámil přítomné s možností uhradit každému členu družstva jen takovou výši peněz, kterou vlastní okna či zasklení stála. Tím by se každému vyplácela jiná částka, navíc příjemce peněz by mohl namítnout, že tehdejší peníze měly jinou hodnotu, družstvo by zase mohlo namítnout, že dnes jsou již okna stará, tuto hodnotu nemají apod. Proto předseda navrhl vyplatit za vlastní okna i zasklení takovou částku, kterou družstvo stály právě v roce 2011 při rekonstrukci jižní strany domu. Je to asi nejspravedlivější systém i z hlediska příspěvků do fondu oprav. Samozřejmé je, že záruka a případné financování oprav nových oken i zasklení ze strany družstva se bude v budoucnu vztahovat pouze na dodávky oken a zasklení v rámci rekonstrukce v roce 2011.

Příspěvky za vlastní okna vycházející z ceny jedné sestavy včetně DPH navrhl předseda takto:

Ø  Byt 1+1: Kuchyň:       15 979 Kč + obývací pokoj 21 905 Kč = 37 884,- Kč včetně DPH

Ø  Byt 3+1: Kuchyň:       15 979 Kč + obývací pokoj 21 905 Kč = 37 884,- Kč včetně DPH

Ø  Byt 4+1: Malý pokoj: 10 589 Kč + obývací pokoj 21 905 Kč = 32 494,- Kč včetně DPH

Ø  Meziokenní vložka:    Byty 4+1: 3 062,- Kč     Byty 3+1 a 1+1:  4 593,- Kč včetně DPH

Výsledek hlasování: Pro: 18; proti: 1; zdrželo se: 0

U náhrad za zasklení lodžií je situace o něco složitější:

Architekt – autor projektu zateplení jižní strany domu i prováděcí firmy Belstav a Wavex doporučili při zateplení stávající zasklení demontovat, repasovat a po rekonstrukci a zateplení lodžií namontovat zpět. Za tuto službu si firmy účtovaly částku 10 280,- Kč bez DPH. Předseda družstva navrhl z celkové náhrady za vlastní zasklení lodžie částku za demontáž repasi a zpětnou montáž zasklení odečíst, protože tyto náklady byly uhrazeny družstvem z fondu oprav. Celý výpočet částky k vyplacení je tedy takový:

Nové zasklení  bez DPH: 25 200,- Kč, s DPH 10%: 27 720,- Kč

Demontáž repase a montáž starého zasklení bez DPH: 10 280,- Kč, s DPH 10%: 11 308,- Kč (DPH 10% je platná sazba DPH v roce 2011, kdy byla rekonstrukce jižní strany domu provedena a družstvem zaplacena)

Náhrada za zasklení po odečtení demontáže, repase a montáže: 16 412,- Kč

Výsledek hlasování: Pro: 19; proti: 0; zdrželo se: 0

V této fázi členské schůze předseda družstva připomněl, že představenstvo družstva je stále jen dvoučlenné, ač ve stanovách družstva je uvedeno představenstvo tříčlenné. Chybějící člen představenstva zatím nečiní chodu družstva závažnější problémy, ale dlouhodobě by takto zůstat nemělo, pokud se nezmění stanovy. Poté se přihlásil člen družstva z bytu číslo 10, že se do představenstva nehlásí, ale do případné technicko-stavební komise ano, pokud by byla taková v družstvu ustanovena. Žádný další člen družstva se do takové komise nepřihlásil, ani nebyl podán návrh na její ustanovení, takže zvolena nebyla. Předseda družstva prohlásil, že při nadcházejících opravách a rekonstrukcích bude pan Plch vždy přizván na jednání a rozhodování, pokud takové bude pouze v kompetenci představenstva a nebude o něm rozhodovat celá členská schůze.

Aktuální finanční situace družstva:

Běžný účet v české spořitelně:             72 749,34 Kč

Běžný účet ve Fio bance:                   205 180,60 Kč

Fio konto (spořící účet):                     664 836,12 Kč

Pokladna:                                                    10,50 Kč

Celkem:                                              942 776,56 Kč

Úvěr:                                              -2 530 449,60 Kč

Celková bilance:                             -1 587 673,04 Kč                 (stav ke dni 13.listopadu 2012)

Tato výše uvedená tabulka s částkami byla přítomným promítnuta projektorem na zeď.

            Deregulace nájmů od 1. ledna 2013

            Doslovný text předsedy družstva promítnutý projektorem a přečtený:

1. ledna 2013 končí deregulace nájmů u nájemních bytů. Výše nájemného může být nyní jakákoliv, na které se nájemce a pronajímatel dohodnou. Postavení nových nájemníků (např. bytů 14. nebo 26.) a „starých“ – původních (např. bytů 3. nebo 20.) se budou shodovat. Výše nájemného v bytech stejné velikosti by tedy měly být shodné. Jenže státem řízená deregulace nájemného se v našem domě dostala jen na částku 110 Kč/m2, zatímco tržní nájemné je v bytech 1+1 téměř 200 Kč/m2 (přesně v bytě číslo 26. 197,17 Kč/m2). Co teď?

Pokud bychom měli srovnat výši nájemného např. nájemního bytu č. 20. se stejně velkým a stejně vybaveným nájemním bytem č. 26., vypadalo by to takhle:

Byt č. 20. nyní holé nájemné: 4 117,- Kč,

Byt č. 26. nyní holé nájemné: 7 405,- Kč,

Museli bychom od 1. ledna 2013 bytu č. 20. zvýšit skokově nájemné o 3 288,- Kč!

Přitom 1. leden 2013 je jedinou a poslední možností kdy se dá nájemné volně stanovit. Po tomto datu lze nájemné zvyšovat už jen o koeficienty inflace.

CO MÁME UDĚLAT?   CO UDĚLÁME?

Byt číslo 3. v 1. patře pronajímáme právnické osobě. Jako jediné takové v našem domě jsem neváhal poslat jí už v srpnu nový předpis plateb odpovídající tržní ceně za metr čtvereční, což znamenalo skokové zvýšení o 5 844 Kč. Po třech měsících asi přemýšlení poslal podnik nesouhlasný dopis, ve kterém odmítá novou výši nájemného akceptovat. Kdo má pravdu, se neví, protože cenová mapa pro Prahu zatím neexistuje. Poradím se s naší advokátkou. Ale ústav poslal dopis se zajímavým textem, o který bych se s Vámi rád podělil. Předseda promítl a přečetl text dopisu členské schůzi.

Jako reakci na tento dopis předseda uvedl, že jakékoliv příspěvky na úpravy interiéru bytů družstvo nevyplácí ani svým členům, tím méně nájemníkům. Úkolem družstva je starat se o společné prostory, plášť domu, zajišťovat služby a energie. Pečování o byty je věcí jejich uživatelů.

Dále předseda promítl a řekl:

„Ministerstvo pro místní rozvoj slibuje do konce měsíce listopadu 2012 cenovou mapu nájemného i pro Prahu. Čekám na ni, ale… Pokud bude cena v mapě nižší, než jakou platí současní tržní nájemci, máme ji akceptovat? Také s ohledem na nadprůměrně vybavený dům v porovnání s okolními domy.“

V diskusi k tomuto tématu se většina přítomných, kteří se vyjádřili, přikláněla akceptovat cenovou mapu a původní nájemce např. bytu č. 20 zvýhodnit proti novým nájemcům bytů 14 nebo 26. Konečné rozhodnutí nechává členská schůze na představenstvu družstva.

            Předseda družstva dále řekl a promítl na zeď:

„V této souvislosti chci zmínit, že dnes začalo připojování našeho domu na novou kabelovou společnost AIM (Planet A), takže UPC dostává konkurenci, na čemž může zákazník jen vydělat.“

Účetní závěrka za roky 2010 a 2011

Protože v době konání minulé členské schůze družstva 18. dubna 2011 nebyla ještě zpracována účetní závěrka za rok 2010, je třeba na této členské schůzi projednat účetní závěrky za poslední dva roky, tedy 2010 i 2011.

Hospodaření Družstva Hurbanova 1173 v roce 2010

Náklady :

Spotřeba materiálu                                     87 215,60

Opravy domu                                                       567 309,00

Ostatní služby                                            79 550,60 účetnictví, rozúčtování, daňové poradenství…

Dohody o PP                                             79 973,00

Daň z nemovitosti                                      11 159,00

odpis                                                         172 715,00

Pojistka dům                                              31 952,00

Provoz.náklady - poplatky z BU                  6 075,50

Celkem náklady                                     1 035 949,70

Výnosy:
            nájem z nebytových prostorů a bytů         461 112,00

Fond oprav                                                557 602,00

státní podpora ze stavebního spoření            1 193,23

úrok z běžných účtů                                       2 917,53

Celkem výnosy                                       1 022 824,76

Hospodářský výsledek za rok 2010            -13 124,94

Hospodaření Družstva Hurbanova 1173 v roce 2011

Náklady :

Spotřeba materiálu                                        5 424,00 (klíče, prodlužovačka, kancelářské  potřeby…)

Opravy domu                                                        945 864,70 (výměna oken, podlahářské práce, oprava osvětlení…)

Reprezentace                                                      90,00 (vánoční dekorace)

Ostatní služby                                             56 010,40 (účetnictví, revize, právní služby.)

Dohody o PP                                              83 435,00

Daň z nemovitosti                                       11 159,00

Poplatky                                                        9 319,00 soudní poplatek, kolky

Odpis                                                        172 715,00

Pojistka dům                                               31 952,00

Provoz.náklady                                              4 637,00

Úrok z úvěru                                                  2 649,36

Poplatky z  běžného účtu                            67 306,37

Celkem náklady                                       1390 561,83

Výnosy:
Nájemné z nebytových prostorů a bytů     446 524,00

Fond oprav                                                579 264,00

Úrok z běžných účtů                                    12 486,24

Celkem výnosy                                       1 038 274,24

Hospodářský výsledek za rok 2011          -352 287,59

Daňová přiznání za uvedené roky, rozvahu a výsledovku dostali členové družstva e-mailem před konáním členské schůze družstva.

Výsledek hlasování: Pro: 19; proti: 0; zdrželo se: 0

Údržba a zvelebování domu v době splácení úvěru (Podlaha, kabina výtahu, S.T.A…)

Polymerizace lina ve všech patrech domu

Text předsedy družstva:

„Jedná se o vyčištění podlahové krytiny ve společných prostorech domu a natažení polymerem. Lino potom vypadá lépe, než když bylo nové a úprava vydrží dlouhou dobu. Nejnižší nabídka, kterou jsem na tuto službu dostal, pochází od naší současné úklidové firmy Renata Dvořáková – Matýsek Cena je pod 9 tisíc Kč bez DPH.

Jeden z přítomných členů družstva namítl, že viděl jeden případ polymerizace, který dopadl velmi špatně. Proto předseda navrhl nechat zkušebně polymerovat lino jen v jednom patře a teprve podle výsledku objednat i zbylá patra domu. Tento návrh byl odsouhlasen.“

Výsledek hlasování: Pro: 19; proti: 0; zdrželo se: 0 

Kabina výtahu

Text předsedy družstva:

„Kontrastně ke zdařilé rekonstrukci přízemí působí v současné době kabina výtahu. Je poslední součástí výtahu, kterou čeká rekonstrukce. Ale asi ne v brzkých letech z důvodu splácení úvěru. Proto navrhuji jen estetickou úpravu stávající dřevěné kabiny. Natření nepovažuji za esteticky dostatečné
s ohledem na úroveň přízemí. Nedoporučuji ani nalepení koberce. Navrhuji např. obklad deskami. Uměl bych si představit i odolnou PVC tapetu, pokud by její zakončení bylo v lištách. Nabídku zatím nemám, čekám na stanovisko členské schůze. Navrhuji horní finanční limit 20 tisíc Kč.“

Výsledek hlasování: Pro: 18; proti: 0; zdrželo se: 1

Společná televizní anténa

Předseda vyzval přítomné, aby jen orientačně zvedl ruku, kdo by měl zájem o rozšíření společné televizní antény o další programy, např. slovenské. Zájem byl tak malý, že nedal o tomto bodu hlasovat.

Dále předseda družstva zrekapituloval stávající nabídku společné televizní antény promítnutím tabulky se seznamem televizních programů.

Dále předseda družstva informoval přítomné, že je možné do budoucna dovybavit elektronický přístupový systém na vchodech do domu o otevírání na Openkarty. Tato autorizace má proti čipům Dallas tu výhodu, že je bezkontaktní. Pro ty, kdo Openkartu nemají, by bylo otevírání na čipy Dallas zachováno.

Kočárkárna           

Před projednáváním dalšího bodu programu členské schůze družstva promítl předseda několik fotografií z kočárkárny. Na fotografiích byla vidět spousta předmětů, které do kočárkárny rozhodně nepatří. Od pneumatik přes části starého počítače až po barvy.

Pravidla pro užívání kočárkárny jsou taková, že kromě kočárků a jízdních kol (bicyklů) lze ukládat krátkodobě i další předměty, které musí být označeny lístečkem se jménem, číslem bytu čí věc je a datem do kdy bude z kočárkárny odstraněna. Mnoho předmětů dlouhodobě tyto podmínky nesplňuje. Proto předseda družstva navrhl, že nechá kočárkárnu vyklidit, všechny věci, které do kočárkárny nepatří vystěhovat do přistaveného kontejneru. Družstvo už v minulosti kočárkárnu takto vyklidilo, ale přistavení a odvezení kontejneru stojí peníze. Nebylo by spravedlivé, aby vyklízení kočárkárny hradili i členové družstva, kteří v ní nic nemají a kočárkárnu nevyužívají. Proto předseda družstva navrhl, aby se za používání kočárkárny hradil poplatek 20,- Kč měsíčně.

            Promítnutý a přečtený text předsedy družstva:

„Přes opakované prosby, výzvy a apely kočárkárna stále slouží jako skladiště odpadu. Kdyby představenstvo aspoň jednou za několik let nenechalo nepotřebné harampádí z kočárkárny vyvézt, dnes by už ani nešly otevřít dveře a krámů by bylo po strop. Přistavení kontejneru na odpad ale není levná záležitost. Není spravedlivé, aby ho platili i ti, kteří ani nemají od kočárkárny klíče. Jestliže kočárkárnu dnes využívá asi 10 bytů, poplatek 20,- Kč měsíčně je 2 400 Kč ročně, což za dva roky stačí na uhrazení odvozu plného kontejneru.“

Výsledek hlasování: Pro: 17; proti: 2; zdrželo se: 0

Další informace poskytnuté předsedou družstva:

„V roce 2013 by mělo dojít k již úplnému opuštění České spořitelny naším bytovým družstvem.

q  Ve smlouvě o prodeji pozemku je uvedeno číslo našeho účtu v České spořitelně. V roce 2013 bude pozemek splacen.

q  Družstvo zakoupí software, který umožní podávat příkazy k inkasu v ABO formátu požadovaném FIO bankou, takže se obejdeme bez inkas České spořitelny.“

Předseda družstva v této souvislosti promítl ukázky z elektronických kopií výpisů z bankovních účtů České spořitelny a Fio banky, porovnal je a poukázal na nehorázné poplatky České spořitelny, které Fio banka vůbec neúčtuje a na rozdíl od České spořitelny Fio banka poskytuje i skutečné úroky za uložené peníze.

Dále řekl:

„Ještě Vás chci stručně informovat o kauze Kacl.

Soudní jednání v Liberci naše družstvo vyhrálo a soud uložil Danielu Kaclovi vyplatit našemu družstvu celou pohledávku 200 tisíc Kč plus soudní výlohy. Ten tak neučinil, tak družstvo za pomoci advokátky vybralo exekutora a soud nedávno nařídil na Daniela Kacla exekuci. Pan Kacl však majetek skrývá, proto mu byly obstaveny účty penzijního a stavebního spoření. V současné době čekáme na vyjádření bank, jaké částky na těchto účtech jsou.“

            Poté předseda družstva přítomným poděkoval za účast a rozloučil se.

Usnesení členské schůze družstva ze dne 15, listopadu 2012:

1.      Členská schůze schvaluje zápis z předešlé členské schůze družstva ze dne 18. dubna 2011.

2.      Členská schůze družstva schvaluje vyplacení náhrad za vlastní okna a meziokenní vložky těm členům družstva, kteří si nechali dodat a namontovat nová okna za vlastní finanční prostředky před hromadnou výměnou oken organizovanou družstvem v rámci rekonstrukce jižní strany domu v roce 2011 v těchto částkách:

Byt 1+1: Kuchyň:       37 884,- Kč

Byt 3+1: Kuchyň:       37 884,- Kč

Byt 4+1: Malý pokoj: 32 494,- Kč

Meziokenní vložka:    Byty 4+1: 3 062,- Kč     Byty 3+1 a 1+1:  4 593,- Kč

3.      Členská schůze družstva jednomyslně schvaluje vyplacení náhrad za vlastní zasklení lodžií těm členům družstva, kteří si nechali zasklení dodat a namontovat za své finanční prostředky před hromadným zasklením lodžií organizovaným družstvem v rámci rekonstrukce jižní strany domu v roce 2011 ve výši 16 412,- Kč. V této částce jsou již zohledněny náklady na nutnou demontáž, repasi a zpětnou montáž vlastních zasklení lodžií při zateplování jižní strany domu ve výši 11 308,- Kč s DPH na jednu lodžii.

4.      Členská schůze družstva jednomyslně schvaluje účetní závěrku za roky 2010 a 2011.

5.      Členská schůze družstva schvaluje jednomyslně nechat zkušebně polymerizovat podlahovou krytinu v jednom patře domu a bude-li výsledek dobrý, nechat polymerizovat i zbytek pater.

6.      Členská schůze družstva schvaluje estetickou úpravu stávající kabiny výtahu obložením stěn vhodným materiálem.

7.      Členská schůze družstva schvaluje vyklizení všech předmětů z kočárkárny, které do ní nepatří a návrh za vyklízení zavést poplatek 20,- Kč měsíčně pro každého jejího uživatele, který má od kočárkárny klíče.

Zápis vytvořil předseda Družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 16. prosince 2010 od 18.00 hodin

        Schůzi zahájil předseda družstva, přítomné přivítal, poděkoval za účast a po sečtení přítomných osob konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná, protože je přítomna nadpoloviční většina členů družstva (16 přítomných + 1 v zastoupení; viz prezenční listinu). Přítomna byla také nájemnice z bytu číslo 5., jejíž přijetí do družstva je na programu této členské schůze družstva.

         Předseda se zeptal, zda má někdo návrh na změnu programu schůze. Když tomu tak nebylo, navrhl zařadit do programu schůze na žádost místopředsedy představenstva družstva jeho rezignaci na funkci. Tento návrh členská schůze přijala.

         Program schůze předseda družstva doplnil o projekci prezentace s doplňujícími informacemi.

         Prvním bodem programu bylo projednání zápisu z předešlé členské schůze družstva konané dne 18. května 2009. Předseda z této schůze přečetl usnesení, které bylo členskou schůzí schváleno. Podrobnosti o počtech hlasů v usnesení.

         V dalším bodu nechal předsedající hlasovat o přijetí za členku bytového družstva dosavadní dlouholetou nájemnici bydlící v domě od založení družstva, slečnu užívající nájemní byt č. 5. ve 2. poschodí domu. Předseda družstva nejprve zrekapituloval podmínky, za jakých se slečna o přijetí do družstva uchází (slečna uhradí Družstvu celkem 1 200 000 Kč v následujících splátkách: 500 000 Kč slečna již uhradila na bankovní účet družstva vedený u České spořitelny a.s. Každý další rok počínaje rokem 2011 po dobu pěti let bude hradit ročně 140 000 Kč). Členka z bytu číslo 15. vznesla dotaz, jak by se postupovalo, kdyby slečna hodlala členský podíl v družstvu prodat ještě před splacením celé částky. Předseda družstva slíbil dotaz položit autorce smlouvy o přijetí do družstva mezi bytovým Družstvem a slečnou (jedná se o klasickou anuitu bytu a závazek dosavadního člena přechází na nabyvatele členského podílu). Slečna byla poté jednomyslně přijata za členku Družstva, za což poděkovala a předseda družstva jí k tomu poblahopřál.

         Jednomyslně byla schválena také předložená účetní závěrka a zpráva o hospodaření družstva za rok 2009. V souvislosti s čísly o hospodaření družstva přednášející upozornil na stále se zvyšující výnosy z nájemních bytů, které podpořil i dvěma grafy a doporučil členské schůzi nájemní byty nyní ani v budoucnu neprodávat s odůvodněním, že teprve teď, kdy bylo regulované nájemné už téměř uvolněno, se začaly nájemní byty opravdu vyplácet. Předseda upozornil, že když družstvo byty neprodalo v době, kdy bylo nájemné přísně regulované a byty nepřinášely družstvu téměř žádný finanční efekt, bylo by nerozumné prodávat byty v časech, kdy jsou významným zdrojem finančních příjmů družstva. Dále předseda přítomné informoval o aktuálních výších nájmů v nájemních bytech s regulovaným i neregulovaným nájemným (byt 1+1 regulované holé nájemné: 4 169 Kč, stejný byt neregulované nájemné: 7 405 Kč, byt 4+1 regulované nájemné: 7 095 Kč).

         Dále předseda družstva zvolil k projednání doplněný bod programu schůze – rezignaci místopředsedy družstva na svou funkci. Pan místopředseda před členskou schůzí podal písemnou žádost o uvolnění z funkce z rodinných a zdravotních důvodů. Předseda družstva vyzdvihl zásluhy dosavadního místopředsedy od založení družstva až po současnost. Připomněl, že dizajnový rukopis pana místopředsedy je vidět na každém kroku, v každém koutku domu, že jeho vkus oceňuje většina lidí z domu i návštěvníků, kteří hodnotí vzhled vestibulu v přízemí, že jeho znalosti a praxe z oboru správy budov ušetřily našemu družstvu spousty peněz. Členové družstva přítomní na schůzi ocenili dlouholetý přínos pana místopředsedy uznáním a potleskem. Pan místopředseda všem poděkoval i za toleranci ve chvílích, kdy náročnost funkce mohla způsobit jeho ojedinělé a jen momentální zhoršení nálady.

         Předseda vznesl na schůzi dotaz, zda má někdo z přítomných členů družstva zájem o právě uvolněnou funkci v představenstvu družstva. Protože se nikdo nepřihlásil, předseda všechny vyzval, aby do budoucna každý opravdu zvážil, zda by nebyl ochoten představenstvo na 3 lidi doplnit, jak nám předepisují stanovy. Do té doby bude představenstvo zatím pracovat v provizorním režimu ve dvou lidech.

         Dále předsedající seznámil přítomné s aktuálním stavem finančních prostředků na bankovních účtech a na pokladně. Družstvo má dva účty. Jeden běžný a jeden spořící. Oba u České spořitelny a.s. v Praze 4.

Na běžném účtu:               930 489,71 Kč

Na spořícím účtu:           1 001 206,22 Kč

Na pokladně družstva:              698,50 Kč

Celkem:                         1 932 294,43 Kč                                              Stav ke dni: 15. prosince 2010

            Začátkem roku 2011 přesáhne částka i na běžném účtu jeden milion Kč, takže celková výše finančních prostředků našeho družstva bude přes dva miliony Kč. Dále předseda sdělil:

         „Přesto, že máme na spořícím termínovaném účtu přes jeden milion Kč, Česká spořitelna tento účet v současné době úročí sazbou 0,2%, takže úroky z takto velké částky ve výši pouhých 150 Kč nepokryjí ani bankovní poplatky, které činí měsíčně okolo 500,- Kč, takže naše družstvo za to, že má své finance uložené v bance Česká spořitelna a.s. tratí měsíčně cca 350,- Kč! To je politika dnešních bank! Tato situace je do budoucna neúnosná, proto budu hledat alternativní řešení za Českou spořitelnu pro peníze našeho družstva.“

         V dalším bodu schůze předseda připomněl hotové rekonstrukce a zakoupená zařízení. Promítl několik fotografií z rekonstruovaných prostor v přízemí pro porovnání před rekonstrukcí a po ní.

    Dále předseda Družstva informoval přítomné o vývoji kauzy s Danielem Kaclem, který zahájil rekonstrukci přízemí, ale nedodržel smlouvu a proto mu družstvo smlouvu vypovědělo a žádá o vrácení části peněz vyplacených za rekonstrukci zpět. Tento dluh pan Kacl neuznává ve Výši, kterou družstvo stanovilo, a proto byla na pana Kacla podána žaloba. Předseda promítl přítomným projektorem celou smlouvu s panem Kaclem, rozpočet, dodatky ke smlouvě i žalobu vypracovanou Advokátní kanceláří Bělohlávek a Sysel. Členy družstva informoval i o tom, že družstvo již uhradilo soudní poplatek stanovený soudem a že soud vydal na pana Kacla platební rozkaz, ve kterém vyzývá pana Kacla k úhradě celé částky požadované družstvem ve výši 221 621 Kč.

            Předseda představenstva poté informoval členskou schůzi, že představenstvo rozhodlo o třech méně finančně náročných rekonstrukcích a úpravách: Rekonstrukci osvětlení společných prostor ve všech patrech. Dosavadní osvětlovací tělesa budou nahrazena automatickými tělesy Plafoniera s radiovými čidly pohybu i intenzity světla s variabilní délkou svícení, budou zrušeny a odstraněny všechny vypínače osvětlení společných prostor. Dále průchozí spojovací chodby mezi domy budou osazeny novými zámky, vložkami a všichni bydlící v obou domech dostanou klíče. Na tomto řešení se dohodli předsedové obou družstev po nepříjemných zkušenostech s trvale odemčenými chodbami. Jelikož tyto dvě zmiňované úpravy nebyly dosud realizovány, předseda Družstva požádal přítomné členy o vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu s nimi hlasováním. Členská schůze tyto změny schválila.

            Dále předseda členskou schůzi informoval o obnově střešní krytiny, kterou poprvé za existence našeho družstva neprováděla firma Hovorka stavební servis, ale firma Bitumizol pana Richarda Paxy, která zvítězila ve výběrovém řízení. Poprvé byl použit také jiný materiál, takže střecha má nyní stříbrnou barvu. Cena nového nátěru střešní krytiny byla 57 792 Kč.

         Dále předsedající informoval členky a členy družstva o rekonstrukci společné televizní antény v souvislosti s digitalizací televizního vysílání a upozornil, že v naší S.T.A. lze naladit i pozemně šířené televizní programy ve vysokém rozlišení obrazu (HD) z multiplexu 4. provozovaného společností Telefonica O2. Rekonstrukci i údržbu nám provádí pan Říha ze společnosti Grevis telekomunikace a.s. Družstvo platí pouze za provedené práce. Neplatíme žádný paušál. Předseda promítl opět i dvě fotografie stavu přijímací stanice společné televizní antény na střeše domu ve stávajícím stavu po rekonstrukci. Na dotaz, zda má ještě někdo z domu problémy s příjmem všech pražských multiplexů, se nikdo neozval.

            V dalším bodu schůze nazvaném Problémy se sousedním domem předseda družstva zrekapituloval, jaké potíže nám způsobila rekonstrukce sousedního vchodu. Dalšími fotografiemi  dokladoval, že si firma provádějící rekonstrukci jižní strany sousedního domu udělala z naší střechy skladiště materiálu a odpadků, odpadem ze zateplování nám obložila i novou fasádu za domem a poškodila ji. Nový bezpečnostní systém družstva zaznamenal množství nájemníků sousedního domu, kteří chodili domů přes náš dům. Údajně proto, že sousednímu domu nefungoval přístupový systém a lidé neměli od dveří jiné klíče než bezkontaktní čipy, které nebyly ve vedlejším domě funkční. Dále zazněly informace o krádežích reklamních nabídkových letáků ze stojanů v našem domě lidmi ze sousedního domu 1172, které rovněž zachytil bezpečnostní systém, i o narkomanech, kteří rovněž prokázaným způsobem přišli z domu 1172 odemčenou spojovací chodbou. Ke kamerovému systému předseda ještě doplnil, že je řádně zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů a tím povolen, což si lze na webových stránkách tohoto úřadu ověřit. Přenos ze 4 kamer lze naladit tak, jako tomu bylo v dobách jedné černobílé kamery, v pásmu UHF na společné televizní anténě na 21. kanálu v analogu, ale také nově přes internet na adrese www.prenos.zde.cz. Pro sledování kamer přes internet je nutné použít výhradně prohlížeč Internet Explorer a počkat na instalaci doplňku. Přenosy v S.T.A. i na internetu fungují pouze jako webkamery a umožňují pouze sledování v reálném čase. Neumožňují nahlížet do záznamu.

            Jako nejbližší rekonstrukci členská schůze schválila výměnu oken na jižní straně domu a poté rekonstrukci fasády stejné části domu, zejména narušeného kotvení panelového zábradlí a zasklení lodžií. Přesné pořadí a termíny rozhodnou další členské schůze družstva.

         Poté předseda družstva poděkoval všem za účast a členskou schůzi družstva ukončil.

Usnesení:

            Členská schůze souhlasí se zápisem z minulé členské schůze

Pro:   16 členů                        Proti:  0 členů                                    Zdržel se:    1 člen

 

         Členská schůze přijímá za členku družstva dosavadní nájemnici z bytu číslo 5. ve 2. poschodí slečnu Helenu Tupou nar. 7. 9. 1969 a souhlasí s podmínkami za jakých je jmenovaná do bytového družstva přijímána.

Pro:   17 členů                        Proti: 0 členů                                    Zdrželo se:  0 členů

 

         Členská schůze schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva v roce 2009.

Pro:   17 členů                        Proti: 0 členů                                    Zdrželo se:  0 členů

 

         Členská schůze schvaluje záměr představenstva družstva na rekonstrukci osvětlení společných prostor domu výměnou dosavadních osvětlovacích těles za automatická s radiovým a světelným čidlem Plafoniera včetně odstranění všech vypínačů ze všech pater domu a dále schvaluje dohodu předsedů bytových družstev na uzamčení spojovacích chodeb v přízemí a 8. poschodí z bezpečnostních důvodů s tím, že po dvou klíčích dostane každý byt a klíče budou volně kopírovatelné, aby si je mohli okopírovat i další členové domácností.

Pro:   17 členů                        Proti: 1 člen                                       Zdrželo se:  0 členů

 

         Členská schůze schvaluje jako nejbližší rekonstrukci výměnu oken na jižní straně domu za plastová.

Pro:   18 členů                        Proti  0 členů                                    Zdrželo se:  0 členů

 

         Zápis vyhotovil předseda Družstva


Zápis z členské schůze družstva konané dne 18. května 2009 v 18.00 hodin v přízemí domu

            Schůzi vedl předseda představenstva družstva. Přivítal přítomné a konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná, protože se sešla v nadpolovičním počtu členů: 15, plus jeden člen v zastoupení (pověření s ověřeným podpisem nepřítomného člena družstva předloženo členské schůzi k nahlédnutí).

            Předseda družstva se zeptal, zda má někdo z přítomných návrh na změnu nebo doplnění programu členské schůze. Když tomu tak nebylo, sám navrhl rozšířit program schůze o projednání problémů s podnájemníky manželů z bytu číslo 22. v 8. poschodí. Schváleno 15 hlasy pro, jeden se hlasování zdržel.

            Na dotaz předsedajícího členská schůze jednomyslně schválila přítomnost nájemnice z bytu číslo 5. ve 2. poschodí na schůzi s ohledem na probíhající řízení jejího přijímání za členku družstva odsouhlasené na minulé členské schůzi družstva konané dne 9. prosince 2008. Dále informoval členy družstva v jaké fázi se toto řízení nachází.

            Členská schůze jednomyslně schválila účetní závěrku za rok 2008.

            Předsedající dále seznámil přítomné se stavem finančních prostředků na bankovních účtech u České spořitelny a.s.: Běžný účet: 479 168,44 Kč; Termínovaný spořící účet: 1 004 272,59 Kč.

            Dále byli přítomní členové družstva informovaní o proběhlé opravě propadlé kanalizace v přízemí a v dalším bodu zjišťoval předseda družstva zkušenosti s digitálním televizním signálem ve společné televizní anténě a slíbil, že v případě problémů s příjmem nechá S.T.A. opravit nebo upravit aby byl příjem ve všech bytech bezchybný.

            V dalším bodu předseda družstva informoval členskou schůzi o návrhu představenstva družstva zahájit rozsáhlou rekonstrukci přízemí včetně přestavby technické místnosti s hlavním uzávěrem vody na zasedací místnost. Z výběrového řízení se do finále dostali dva dodavatelé: Daniel Kacl a společnost Bexte, s.r.o. Představenstvo předvedlo přítomným na papírech vytištěné vizualizace budoucího stavu, designu a představu materiálů, které by měly být použity. Součástí rekonstrukce by měla být také instalace kamerového systému. Členská schůze schválila jednomyslně rekonstrukci přízemí a většinou hlasů instalaci kamerového systému.

            Předseda představenstva v dalším bodu schůze upozornil přítomného člena družstva z bytu číslo 22. v 8. poschodí, že opakované problémy s jejich podnájemníky – paní Holubovou, její dcerou a partnerem její dcery jsou již neúnosné. Na denní i noční výtržnosti si stěžují nejen obyvatelé našeho, ale i sousedního domu 1172/7. Člen byl vyzván, aby podnájem těmto podnájemníkům co nejdříve ukončil a protože se nejedná o první problém s podnájemníky, předseda ho vyzval k lepšímu výběru podnájemníků do budoucna.

            Dále předseda družstva vyzval přítomné členy družstva k úvaze, jaké další rekonstrukce domu by měly přijít na řadu. Sám doporučil věnovat se v dalších letech jižní straně domu. Od výměny oken přes izolace lodžií až po ukotvení zábradlí lodžií v těch bytech, kde statická kontrola zjistila narušení kotev.

            Usnesení:

§  Členská schůze družstva schvaluje jednomyslně bez výhrad zápis z minulé členské schůze družstva.

16 hlasů pro          0 hlasů proti    0 hlasů se zdrželo hlasování

§  Členská schůze družstva schvaluje jednomyslně bez výhrad účetní závěrku za rok 2008

16 hlasů pro          0 hlasů proti    0 hlasů se zdrželo hlasování

§  Členská schůze družstva schvaluje jednomyslně bez výhrad záměr představenstva družstva rekonstruovat přízemí domu dle předložené vizualizace a pověřuje představenstvo výběrem jedné ze dvou představených firem za dodavatele rekonstrukce.

16 hlasů pro          0 hlasů proti    0 hlasů se zdrželo hlasování

§  Členská schůze družstva schvaluje většinou hlasů návrh představenstva družstva na instalaci kamerového systému se záznamem pro zajištění vyšší bezpečnosti lidí i majetku v domě.

14 hlasů pro          0 hlasů proti    2 hlasy se zdržely hlasování


Zápis z řádné členské schůze družstva konané dne 9. prosince 2008 v 18.00 hodin v přízemí domu

       Člen družstva z bytu č. 30., který členskou schůzi řídil, přivítal a spočítal přítomné a konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná a zeptal se přítomných, zda má někdo návrh na změnu, nebo doplnění programu členské schůze. Nebylo tomu tak a tak přešel k projednání prvního bodu programu, kterým bylo rozhodnutí členské schůze o povolení přítomnosti spolubydlících z řad nájemníků na jednání členské schůze. Členská schůze tentokráte jednomyslně schválila přítomnost nájemníků, kteří o ni mají zájem, na jednání členské schůze.

            Poté řídící členské schůze vyzval přítomné, aby nominovali členy družstva do voleb do nového představenstva družstva. Z pléna vzešel jediný návrh, aby funkce v představenstvu vykonávali dosavadní členové představenstva, tedy členové družstva z bytů č. 30., 13. a 24. Členská schůze zvolila jednomyslně tyto členy do funkcí v představenstvu družstva.

            Dále řídící konstatoval, že člen družstva z bytu číslo 4., který byl pověřen minulou členskou schůzí konanou dne 10. 12. 2007 vypracováním zápisu z této schůze, se na dnešní schůzi nedostavil, proto nelze provést kontrolu zápisu z minulé členské schůze. Tento člen po naléhání před členskou schůzí poskytl člence družstva z bytu č. 1. rukopis zápisu, který je však naprosto nečitelný a zcela nepoužitelný. Řídící přítomným členům družstva vysvětlil, že zápisy z členských schůzí jsou zásadními a důležitými dokumenty o existenci a činnosti družstva pro státní orgány a že člen družstva pan Kosík nesplněním úkolu, který od členské schůze přijal, vystavuje družstvo možným postihům a může i ohrozit samu existenci družstva. Řídící vyzval všechny přítomné, aby v budoucnu lépe zvážili komu svěří důležité funkce v družstvu a koho pověří vykonáváním odpovědných prací pro družstvo. Členská schůze poté navrhla představenstvu, aby se pokusilo zápis z prosincové schůze roku 2007 zrekonstruovat.

            6. bodem programu členské schůze měly být zprávy komisí zvolených na členské schůzi 10. prosince 2007. Řídící vyzval předsedy komisí aby se přihlásili a znovu představili členy své komise. Na tuto výzvu řídícího se nikdo nepřihlásil. Ani na výzvu, aby předsedové komisí přednesli své zprávy. Jelikož zápis z minulé schůze neexistuje, nebylo možno ani zpětně složení komisí zkontrolovat. Přítomní členové družstva se přiznali, že se žádná z komisí zvolených na návrh člena družstva z bytu číslo 25. ani jednou nesešla. Členská schůze proto souhlasila aby bylo projednávání tohoto bodu ukončeno.

            Člen družstva a představenstva družstva z bytu č. 13. přednesl informaci o došlých nabídkách na řešení havárie kanalizačního potrubí pod vestibulem přízemí v našem domě. Členskou schůzi seznámil se dvěmi nejzajímavějšími nabídkami, ze kterých bude vybrán dodavatel prací a vysvětlil v čem bude oprava kanalizace spočívat.

            Poté bylo přistoupeno k projednání bodu číslo 10. programu členské schůze družstva, kterým byla žádost nájemnice z bytu č. 5. o odkoupení členského podílu v družstvu a přihlášení do družstva. Řídící dal nejprve hlasovat o tom, zda členská schůze jmenované umožní žádost přednést a zda má být její žádost projednána na této členské schůzi. Další podrobnosti v usnesení.

            Při projednávání bodu č. 11. programu schůze řídící a čerstvě zvolený člen představenstva družstva z bytu č. 30. informoval přítomné o rekonstrukci přijímací stanice společné televizní antény na příjem digitálních multiplexů DVB-T a zeptal se přítomných, zda mají s příjmem digitálních televizních a rozhlasových programů nějaké potíže.

Dále řídící schůze s politováním konstatoval, že se záležitost převodů bytů do osobního vlastnictví stala příčinou nebo záminkou ke konfliktu na předešlé členské schůzi družstva a polarizovala členy družstva na dva téměř nesmiřitelné tábory. Oznámil, že by chtěl učinit kroky k odstranění tohoto napětí mezi členy v družstvu a zamezit opakování něčeho podobného. Vysvětlil stanoviska představenstva na obvinění, která padla z úst člena družstva z bytu č. 25. na předešlé členské schůzi 10. prosince 2007.

Členská schůze konstatovala, že zájem části členů družstva o převody bytů do osobního vlastnictví trvá. Řídící členské schůze oznámil, že on, bude-li představenstvem zvolen předsedou družstva, těmto členům za svou osobu nehodlá bránit, bude se však snažit vysvětlovat ve kterém okamžiku bude tento krok pro družstvo a jeho členy nejvýhodnější v souvislosti s plánovanými rekonstrukcemi domu, splácením pozemku pod domem a situaci v zákonech a bude naslouchat přáním a připomínkám členů družstva i sledovat problematiku ve sdělovacích prostředcích.

Potom člen představenstva Radek Uxa seznámil členskou schůzi s aktuálním stavem finančních prostředků na běžném i termínovaném účtu družstva a na pokladně.

 Usnesení:

Členská schůze souhlasí s přítomností spolubydlících z domu z řad nájemníků, kteří mají zájem, na této členské schůzi družstva.

Hlasování: Jednomyslně, všichni pro (21), nikdo proti (0), nikdo se hlasování nezdržel (0).

 Členská schůze družstva volí do tříčlenného představenstva družstva na příští období tyto členy družstva: Z bytu. č. 30., z bytu č. 13. a  z bytu č. 24.

Hlasování: Jednomyslně, všichni pro (21), nikdo proti (0), nikdo se hlasování nezdržel (0).

 Členská schůze schvaluje účetní závěrku družstva za rok 2007.

Hlasování: Jednomyslně, všichni pro (21), nikdo proti (0), nikdo se hlasování nezdržel (0).

 Členská schůze družstva schvaluje návrh na změnu poměru základní a spotřební složky pro rozpočítání tepla podle poměrových měřidel na poměr 40% základní složky a 60% spotřební složky.

Hlasování: Pro: 19 členů; proti: nikdo (0); 2 členové družstva se hlasování zdrželi.

 Členská schůze schvaluje nájemnici z bytu číslo 5. z 2. poschodí možnost přednést její žádost o odkoupení členského podílu a povoluje členské schůzi o této věci jednat, hlasovat a rozhodnout ještě na této členské schůzi družstva.

Hlasování: Pro: 19 členů; proti: 2 členové; nikdo se hlasování nezdržel (0).

 Členská schůze schvaluje prodej bytu (členského podílu v družstvu) nájemnici z bytu č. 5. z 2. poschodí o počtu místností 1+1, který užívá a na který má platnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, za těchto podmínek:

Nájemnice uhradí Družstvu Hurbanova 1173 1 200 000,- Kč (slovy: jeden milion dvě sta tisíc korun českých) v následujících splátkách: 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) v roce 2009. Každý následující rok uhradí 140 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) po dobu pěti let. Družstvo Hurbanova 1173 připraví smlouvu o této transakci.

Hlasování: Pro: 19 členů; proti: 2 členové; nikdo se hlasování nezdržel (0).

 Zápis provedl: člen představenstva z bytu č. 30. V Praze, dne: 30. dubna 2009.

    Vypracováním zápisu z členské schůze družstva konané 10. prosince 2007 byl na návrh členky družstva z bytu č. 1. člen družstva z bytu č. 4. Nejen že dodnes zápis nepředložil, ale dokonce předsedovi družstva sdělil, že si nepamatuje, že by byl něčím podobným pověřen (na jmenované členské schůzi to slyšelo 25 přítomných členů družstva a jedna nájemnice). Po naléhání navrhovatelky jí dal k dispozici svůj rukopis ze schůze, který je však naprosto nečitelný a zcela nepoužitelný. Vzhledem k tomu, že zápis z průběhu členské schůze družstva je důležitým dokumentem, mnohdy jediným úředním dokladem o existenci, práci a dění v družstvu, představenstvo družstva se pokusí zápis zrekonstruovat. Až se tak stane, objeví se na tomto místě.

Předseda

Zápis z řádné členské schůze družstva konané dne 26. 9. 2006 od 18,30 hodin v přízemí domu

             Úvodem předseda představenstva družstva přivítal přítomné a spočítal je. Konstatoval, že se na schůzi dostavil nadpoloviční počet členů družstva, tudíž je členská schůze usnášení schopná a schůzi zahájil.
            O povolení přítomnosti na schůzi požádala nájemnice z bytu č. 5. a podnájemnice z bytu č. 22. Členská schůze schválila jejich přítomnost na členské schůzi družstva jednomyslně.
            Předseda představenstva se zeptal členské schůze zda má někdo připomínky k navrženému programu, nebo návrh na jeho doplnění. Vzhledem k dotazům z řad členů družstva předseda navrhl, aby program členské schůze byl doplněn o návrhy a hlasování na další rekonstrukce, opravy, nebo investice do domu. Poté členskou schůzi družstva zahájil.
            Prvním bodem schůze byla kontrola usnesení z minulé členské schůze. Předseda zápis usnesení přečetl a zhodnotil splnění jednotlivých bodů. Konstatoval, že všechny body usnesení z předešlé členské schůze družstva konané dne 28. listopadu 2005 byly splněny a podrobně vyjmenoval způsoby a podrobnosti jejich splnění.
            Dále předseda družstva informoval o převodu členských práv k bytu č. 32. na novou členku družstva v minulém roce a o pronájmu bytů o počtu místností 1+1 č. 14. a č. 26. za smluvní nájemné.
            Další informace se týkala nadcházejícího zateplení severní a východní fasády domu. Předseda družstva podrobně popsal průběh výběrového řízení na firmu, která zateplení domu provede, vysvětlil pro jaký zateplovací systém a proč se představenstvo rozhodlo, proč se začátek akce zateplení posunul až na říjen 2006, kolik bude zateplení stát a představil barevné provedení hotové omítky zateplení. To se setkalo s rozpačitou až negativní reakcí členské schůze, proto předseda družstva členské schůzi přislíbil, že představenstvo družstva bude ještě o definitivní variantě barevného provedení omítky jednat. Předseda družstva poté požádal členskou schůzi, aby se hlasováním vyjádřila k okolnostem zateplení domu, které předseda podrobně popsal.
            Dalším bodem programu členské schůze družstva byla informace o stavu přestavby nebytového prostoru č. 34. v přízemí domu (bývalé klubovny a poté prodejny) na 9 úložných kójí pro členy družstva. Předseda vysvětlil proč se přestavba stále protahuje a konstatoval, že výsledkem ankety – jeho průzkumu zájmu o pronájem kóje ze strany členů družstva je 8 vrácených písemných dotazníků s vyjádřením „Mám zájem“, z čehož vyplývá, že k rozdělení kójí by stačil symbolický měsíční poplatek 100,- Kč. Na schůzi se však přihlásili další dva členové družstva: Manželé z bytu č. 19., kteří za tento nízký poplatek mají o pronájem kóje rovněž zájem a členka družstva z bytu č. 10., která tvrdila, že dotazník do své domovní schránky nedostala. Tím se počet zájemců zvýšil na 10, což přesahuje počet kójí, které budou k dispozici. Proto předseda družstva přislíbil udělat nový průzkum zájmu o pronájem kóje za 150,- Kč, příp. za 200,- Kč měsíčně, dokud se zvyšováním nájemného počet zájemců alespoň o jednoho nesníží. Předseda družstva znovu vysvětlil, že nájemné se nebude vybírat za účelem výnosů družstva z nebytového prostoru, který si členové družstva již jednou zaplatili v kupní ceně domu, ale právě z důvodu regulace zájmu o omezený počet kójí a také na pokrytí nákladů na vybudování a provoz kójí. Členská schůze družstva s tímto záměrem představenstva vyslovila jednomyslný souhlas hlasováním.
            Poté předseda družstva informoval členskou schůzi o dlužnících našeho družstva a konstatoval, že ke dni konání členské schůze družstva nemá družstvo žádného problematického dlužníka. Vyjmenoval dlužníky z uplynulých období a informoval o způsobech vyřešení jejich dluhů. Z dluhů zbývá splatit pouze soudně potvrzený dluh nájemce nebytového prostoru č. 34. paní Michaely procházkové, která ho splácí ve splátkách po dohodě s exekutorem. Z tohoto dluhu družstvo ke dni konání členské schůze obdrželo prostřednictvím advokátní kanceláře prvních 10 000,- Kč. Paní Procházková již splatila celkem 21 000,- Kč, avšak 11 000,- Kč šlo jako odměna exekutorovi, který exekuci provádí. Druhým a posledním dlužníkem družstva jsou Manželé nájemníci z bytu č. 20. v 7. poschodí domu, kteří ke dni konání členské schůze dluží družstvu na nájemném a zálohách na služby a energie celkem 11 720,- Kč. Předseda družstva vysvětlil, že tito nájemníci nájemné sice platí, ale s několikaměsíčním zpožděním. Po napomenutí se jejich platební morálka vždy dočasně o něco zlepší. Předseda družstva ujistil členskou schůzi, že družstvo nebude váhat obrátit se opět na soud, případně na exekutora v případě dalších špatně vymahatelných dluhů.
            Dále předseda družstva informoval přítomné o krocích představenstva družstva ve věci jednostranného zvýšení regulovaných nájmů dle zákona č. 107 / 2006 Sb. Předseda včas doručil všem nájemníkům hradícím v našem domě jen regulované nájemné oficiální dopis s informacemi předepsanými jmenovaným zákonem o zvýšení nájemného od 1. ledna 2007 a s tím, že družstvo se rozhodlo využít možného zvýšení v plné výši, což znamená o 22,4%. Všichni nájemníci s regulovaným nájemným potvrzení o doručení oznámení podepsali, což družstvu, jako majiteli nájemních bytů umožňuje skutečně nájemné od 1. ledna 2007 zvýšit po dlouhých letech jeho zmrazení. V této souvislosti předseda družstva předložil členské schůzi vytištěnou srovnávací tabulku regulovaných a smluvních nájmů v nájemních bytech našeho domu.
            Poté předseda družstva předložil členské schůzi informace (i v písemné podobě) o aktuálních stavech finančních prostředků na bankovních účtech družstva a na pokladně družstva.
            Dále předseda družstva předložil členské schůzi tabulku s harmonogramem splátek pozemku, kterou na přání několika členů družstva vypracoval. Tu vyvěsil již před konáním členské schůze na nástěnce v přízemí domu a předseda rovněž připomněl, že stejnou tabulku umístil i na internetové stránky družstva stejně, jako všechny zápisy z členských schůzí družstva a mnoho dalších informací.
            Doplněným bodem této členské schůze bylo předsedou družstva navržené hlasování o dalších rekonstrukcích, nebo opravách po dokončení zateplení a výměně portálů. Předseda vyzval přítomné členy, aby vznášeli návrhy na investice do domu, o kterých se domnívají, že jsou nejdůležitější a měly by následovat po zateplení domu ihned, jakmile to finanční situace družstva dovolí. Poté dal o návrzích hlasovat s těmito výsledky:

            Zasklení všech dosud nezasklených lodžií v domě:                   9 hlasů

            Výměna oken ve všech bytech na jižní straně domu:                5 hlasů

            Oprava podlah a zkrášlení interiéru v přízemí domu:                 1 hlas

            Dokončení rekonstrukce výtahu výměnou kabiny:                    0 hlasů

            Před závěrem členské schůze družstva za rok 2005 byla projednána účetní závěrka. Daňové přiznání, rozvahu a soupis příjmů a výdajů za rok 2005 vyvěsil předseda družstva týden před členskou schůzí v přízemí domu. Před hlasováním stručně okomentoval hospodářské výsledky družstva, zeptal se zda má někdo k předložené účetní závěrce dotazy, nebo připomínky a poté, co se nikdo nepřihlásil, dal hlasovat o jejím schválení.

            Posledním bodem členské schůze družstva byla volba představenstva na další období pěti let, jak předepisují stanovy družstva.

 USNESENÍ:

·        Členská schůze družstva jednomyslně souhlasí s usnesením z minulé členské schůze družstva a bere na vědomí zprávu o jeho plnění přednesenou předsedou představenstva družstva.

·        Členská schůze jednomyslně schvaluje výsledek výběrového řízení na zateplení domu a dodávku vstupních portálů, jako dodavatele firmu Belstav Praha, jako zateplovací systém Alsecco kompletně v provedení minerální vata, plastové provedení vstupních portálů vyztužených hliníkem v probarveném profilu Kömmerling odstínu mahagon.

·        Členská schůze jednomyslně schvaluje návrh předsedy družstva na regulaci zájmu ze strany členů družstva o úložné kóje v nebytovém prostoru č. 34. v přízemí domu výší nájemného a souhlasí s minimální výší nájemného 100,- Kč měsíčně za jednu kóji.

·        Členská schůze družstva jednomyslně a bez výhrad schvaluje účetní závěrku družstva za rok 2005.

·        Členská schůze družstva ukládá představenstvu družstva jako další akci hrazenou z fondu oprav zasklít všechny lodžie domu, které nejsou dosud zasklené, jakmile to finanční situace družstva dovolí, pokud pozdější členská schůze družstva nestanoví jinak.

·        Členská schůze družstva volí představenstvo družstva na další pětileté období. Výsledek hlasování: 13 hlasů pro návrh, 0 hlasů proti, 2 členové družstva se zdrželi.

Zápis vyhotovil předseda představenstva, dne: 6. 10. 2006

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z řádné členské schůze Družstva Hurbanova 1173 konané dne 28. listopadu 2005 v 18,00 hodin ve vestibulu přízemí domu

             Předseda družstva přivítal přítomné členy družstva a po jejich spočítání konstatoval, že se dostavila nadpoloviční většina všech členů družstva a schůze je tedy usnášení schopná a optal se, zda má někdo návrh na změnu, nebo doplnění navrženého programu členské schůze. Poté, co se nikdo nepřihlásil, předseda družstva navrhl program schůze doplnit o další tři body:

·        Projednání účetní závěrky za rok 2004 (Předseda družstva vysvětlil, že se tento bod nedostal do písemného návrhu programu v pozvánce na členskou schůzi, protože nebylo jisté, zda účetní firma stihne do termínu konání členské schůze účetní závěrku vypracovat a předložit družstvu tak, aby se s ní ještě před konáním členské schůze měli možnost členové družstva seznámit. To se nakonec podařilo.).

·        Projednání dalšího postupu představenstva v souvislosti se zahájením řádného digitálního pozemního televizního vysílání (DVB-T) v prvním multiplexu A Českých radiokomunikací.

·        Informace o uvolnění nájemního bytu č. 21. v 7. poschodí domu a projednání dalšího postupu jak s tímto uvolněným bytem naložit.

Členská schůze návrh předsedy družstva na doplnění programu přijala bez námitek.

            Předseda družstva členskou schůzi informoval o změnách v členské základně. Dosavadní člen družstva užívající byt č. 17. v 6.poschodí převedl svůj členský podíl na nového člena. Dosavadní členka družstva užívající byt č. 29. v 10. poschodí převedla svůj členský podíl na nového člena, který v těchto dnech již rovněž hledá zájemce o svůj členský podíl.
            Předseda družstva podal členské schůzi informaci o současném stavu pohledávky za nájemné a zálohy na služby a energie za nebytový prostor č. 34., bývalé prodejny ovoce a zeleniny. Zopakoval, že s nájemcem předmětného nebytového prostoru uzavřelo družstvo řádnou nájemní smlouvu. Po několika měsících provozování prodejny ovoce a zeleniny a následné změny sortimentu na dětský second hand požádala nájemnice ústně o jednoměsíční odklad splatnosti nájemného a záloh na služby a energie, se kterým představenstvo družstva souhlasilo. Nakonec však z toho byl několikaměsíční dluh a dlužnice se v místě pronajatého nebytového prostoru přestala objevovat a za jeho pronájem platit. Při tom však nepodala výpověď nájmu, ani žádné vysvětlení. Nereagovala na písemné dopisy a telefonáty předsedy družstva ani na SMS zprávy. Případ byl proto předán advokátní kanceláři Bělohlávek a Sysel, která připravila a podala žalobu. Bylo nařízeno jednání u Obvodního soudu pro Prahu 4 na 18 ledna 2005 9,30 hodin. Naše družstvo zastupovala JUDr. Kožíšková, předseda představenstva družstva a přítomen byl rovněž místopředseda družstva. Vzhledem k přehlednosti a jednoduchosti celého případu, podepsané nájemní smlouvě i řádném doložení družstvem všech listin, které si soud vyžádal (např. doklady o kolaudaci nebytového prostoru na prodejnu…) byla nájemnice nebytového prostoru již u tohoto prvního stání během cca 20 minut odsouzena k uhrazení celého dlužného nájemného, poplatků z prodlení, soudních poplatků a nákladů řízení našemu družstvu. V řádném termínu se sice proti rozsudku odvolala, avšak neuhradila soudu poplatky s odvoláním související, a proto rozsudek nabyl právní moci. Protože dlužnice neprojevila vůli soudem stanovený dluh uhradit, a soudní a právní systém našeho státu neumožňuje věřitelům se svých pohledávek domoci jinak, na doporučení advokátní kanceláře předalo družstvo vymáhání pohledávky exekutorovi.
            Předseda družstva dále položil členské schůzi dotaz, jakým způsobem má družstvo dále s tímto nebytovým prostorem o ploše cca 25m2 označeným číslem 34. naložit. Na tento dotaz padly dva návrhy.

1.      Člen družstva z bytu č. 25. navrhl tento nebytový prostor odprodat. Odůvodnil to tak, že, dle jeho názoru, představenstvo družstva s nebytovými prostory při jejich komerčním pronajímání špatně hospodaří.

2.      Předseda družstva navrhl vybudovat v nebytovém prostoru cca 9 uzamykatelných kójí jako dalších úložných prostorů pro členy družstva. Protože ale nebytový prostor není tak velký, aby v něm bylo možné vybudovat úložné kóje pro všechny členy družstva, navrhl předseda použít pro výběr zájemců klíč pomocí výše ceny za pronájem kóje. Tato varianta by měla také částečně nahradit výpadek příjmu družstva z komerčního pronájmu tohoto prostoru.

Poté dal předseda družstva o předložených návrzích hlasovat. Pro první návrh na odprodej prostoru se vyslovil jen navrhovatel, 18 hlasů se vyslovilo proti návrhu a dva členové družstva se hlasování zdrželi. Pro návrh předsedy družstva na vybudování kójí hlasovalo 17 přítomných členů, jeden člen hlasoval proti a dva členové družstva se hlasování zdrželi. Předseda družstva tedy konstatoval, že návrh na vybudování kójí v nebytovém prostoru byl členskou schůzí schválen.
           Předseda družstva dále informoval schůzi o stavu zpětného čerpání. Připomenul, že z uhrazené ceny za dům, kterou družstvo splácelo po dobu uplynulých deseti let, mohlo od prodávajícího – Městské části Praha 4 odčerpat 40% finančních prostředků zpět, pokud Městské části předložilo faktury na opravy, nebo rekonstrukce vyjmenované v předpisu Městské části. Tuto možnost družstvo využilo do posledního haléře. Poslední fakturu, kterou představenstvo Odboru privatizace MČ Praha předložilo, a na kterou našemu družstvu úřad vyplatil celý zbytek zpětného čerpání, byla na rekonstrukci stoupaček.
          Předseda družstva dále informoval o aktuální finanční situaci družstva s již započítaným zpětným čerpáním. V souvislosti s finančními prostředky družstva předseda dále informoval členskou schůzi o jednání dvou členů představenstva právě v České spořitelně a.s., s ředitelem pobočky pro Prahu 4 na Budějovické 1912. Předseda družstva na této schůzce vyjádřil bance nespokojenost představenstva se stále se zhoršujícími jejími službami. Výsledkem jednání byly úlevy na bankovních poplatcích pro družstvo, zřízení lépe úročeného vkladového účtu, i odložení plánovaného zrušení služby HomeBanking bankou. Ukončení splácení domu umožnilo družstvu také zrušit účet v Komerční bance a tuto banku úplně opustit. Její služby předseda označil za vůbec nejhorší a možnost opustit tuto banku díky ukončení splácení domu a tím vypršení smlouvy o zpětném čerpání, ve které bylo číslo účtu družstva v Komerční bance pro výplaty částek zpětného čerpání uvedeno, přivítal.
          Dále předseda členskou schůzi družstva informoval, že firma Otherm, která byla dodavatelem oken pro náš dům, zvítězila ve výběrovém řízení jednoho bytového družstva v V Praze 8 na dodávku oken za cca 3 milióny Kč přesto, že se do tohoto výběrového řízení dostala až ve fázi, kdy už bylo téměř uzavřeno. Podle předsedy to svědčí o tom, že představenstvo zvolilo dodavatele oken pro náš dům dobře.
           Předseda potom vyjmenoval plán akcí, se kterými představenstvo počítá v nejbližších letech v tomto pořadí:

1.      V roce 2006 zateplení severní a východní stěny domu (bez meziokenních vložek na severní stěně, které jsou již od výměny oken nové a vyhovují nejpřísnějším tepelně-izolačním i protipožárním normám).

2.      Výměna vstupních portálů na severní i na jižní straně domu. V této souvislosti předseda připomněl, že jednou již představenstvo družstva již téměř podepsalo smlouvu na výměnu portálů s česko-rakouskou firmou. Avšak v poslední fázi se díky doplňkům a detailům dodávky cena vyšplhala na pro družstvo nepřijatelnou výši a proto byla výměna portálů odložena.

3.      Oprava propadající se podlahy v přízemí domu.

4.      Zasklení všech lodžií domu, které dosud nejsou zasklené.

Předseda dále seznámil členskou schůzi s ukončením nájmu bytu 4+1 v 7. poschodí dmu č. 21. Nájemníci tohoto bytu požádali představenstvo družstva o souhlas s výměnou tohoto jimi užívaného bytu. Představenstvu družstva se však za pomoci advokátní kanceláře Bělohlávek a Sysel podařilo nájemci prokázat, že výměna je fingovaná, nájemci se ve skutečnosti stěhují do svého nově postaveného domu v Jílovém u Prahy a proto jejich žádosti o povolení výměny bytu nevyhovělo. Po několika kolech jednání se nakonec představenstvo družstva s manželi - nájemci dohodlo takto: Manželé - nájemci vyklidí byt a předají ho představenstvu družstva. Družstvo jim vyplatí částku 74 000,- Kč jako úhradu za vyzdění bytového jádra a položení nových podlahových krytin, která nájemníci a předešlý nájemník, jejich příbuzný, provedli na své náklady po dobu užívání bytu. Předseda družstva předložil členské schůzi návrh členů družstva z bytu č. 26. na přenechání tohoto bytu jim. Ti by družstvu přenechali svůj dosavadní členský byt 1+1 č. 26. a rozdíl v tržní hodnotě mezi byty by vyrovnali jednorázovým finančním vkladem na účet družstva. Na tento návrh reagovalo několik přítomných členů negativně, zejména z důvodu, že i oni by měli o uvolněný byt zájem pro své příbuzné. Po vysvětlení podmínek předsedou družstva, že družstvo, pokud se rozhodne tento uvolněný byt 4+1 č. 21. prodat, učiní tak výhradně jen za tržní cenu, uhrazenou buď v plné výši penězi, nebo částečně protihodnotou v podobě poskytnutého bytu v našem domě, postupně všichni zájemci o byt od svého zájmu upustili. Na návrh předsedy družstva však členská schůze odhlasovala, že napříště všechny uvolněné byty v domě, ať už členské, nebo nájemní, budou vždy nejprve nabídnuty členům družstva pro sebe, nebo své příbuzné a teprve potom široké veřejnosti k pronájmu, nebo prodeji. Pro hlasovalo 19 členů družstva, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel hlasování.
            V další části schůze – diskusi, navrhl předseda družstva se na žádost členky z bytu č. 27. ještě vrátit k uvolněnému bytu 4+1 č. 21. Členka družstva chtěla upozornit, že je lepší byt prodat stávajícímu bezproblémovému a zakládajícímu členu, než pronajmout, nebo prodat neznámým lidem z ulice, o kterých nevíme, co od nich můžeme čekat. S tímto argumentem vyslovili někteří členové souhlas (zejména členka z bytu č. 1. a předseda družstva z bytu č. 30.). Předseda družstva se znovu členské schůze dotázal, zda je na schůzi, kromě zájemců z bytu č. 26., přítomen ještě nějaký další zájemce o uvolněný byt 4+1 č. 21. v 7. poschodí poté, co byly všem zájemcům vysvětleny podmínky prodeje. Když,  se nepřihlásil nikdo s konkrétní nabídkou, předseda navrhl členské schůzi hlasovat o přidělení zmíněného uvolněného bytu manželům z bytu č. 26. za podmínek, že manželé po nastěhování do bytu č. 21. předají svůj dosavadní byt 1+1 č. 26. v 9. poschodí družstvu, které s ním dále bude nakládat dle rozhodnutí členské schůze, tedy nejprve ho nabídne k pronájmu členům družstva pro sebe, nebo své příbuzné a poté veřejnosti. Vzhledem ke stavu dosavadního bytu členů družstva č. 26. (zasklená lodžie, rozšířená kuchyňská linka v dobrém stavu) a cenám, za které se v poslední době prodaly byty stejného typu v našem domě, navrhl předseda členské schůzi stanovit doplatek manželům Kůsovým na 500 000,- Kč. Na dotaz předsedy družstva, manželé na schůzi potvrdili, že jsou schopni družstvu tuto částku uhradit. Pro návrh se vyslovilo 17 z 18 členů celkem přítomných v tu chvíli na členské schůzi, jeden člen se hlasování zdržel.
            Předseda družstva také informoval členskou schůzi družstva o dění v účetní firmě Prestige, se kterou má naše družstvo smlouvu o dodávkách účetních služeb. Na základě doporučení této účetní firmy podepsalo naše družstvo smlouvu s daňovou poradkyní, která s družstvem Prestige spolupracovala. Ta však spolupráci s družstvem invalidů Prestige ukončila a „přetáhla“ k sobě nejen některé dosavadní klienty družstva Prestige, ale i některé jeho pracovnice, čímž pravděpodobně dostala toto družstvo do určité krize. To se však našeho družstva netýkalo, neboť naše účetní, která má naše družstvo v družstvu invalidů Prestige na starosti, družstvo Prestige neopustila.
           Doplněným bodem programu této členské schůze byl také další postup představenstva družstva ve věci příjmu digitálního pozemního televizního vysílání v našem domě. Předseda družstva nejprve připomněl zahájení řádného digitálního televizního a rozhlasového vysílání v systému DVB-T v prvním multiplexu „A“ Českých radiokomunikací a. s. na 25. kanálu UHF s novými výhradně digitálními programy a konstatoval, že by na tuto skutečnost mělo družstvo zareagovat tak, aby zájemci o digitální vysílání měli možnost digitální signál přijímat ze společné televizní antény, zvláště, když zdaleka ne všichni členové družstva a nájemníci jsou napojeni na drahou kabelovou televizi. Navrhl členské schůzi dvě varianty řešení:

1.      Konverzi digitálních programů do klasického analogového signálu.

Výhoda: Televizní diváci si nebudou muset kupovat vlastní digitální přijímače (set top boxy), ale nové digitální programy si budou moci naladit na svých stávajících běžných analogových televizorech. Na jednu přípojku společné televizní antény si může uživatel bytu připojit libovolný počet televizorů s možností sledovat jakýkoliv televizní program přítomný v rozvodu S.T.A. nezávisle.

Nevýhody: Nákladnost této varianty. Každý televizní digitální program se bude muset zvlášť konvertovat do analogu. Pokud by televizní diváci chtěli mít nabídku digitálních programů stále aktuální a úplnou, bylo by nutné buď po každém spuštění dalšího digitálního programu volat servisní firmu, aby doplnila přijímací stanici S.T.A. o zařízení k příjmu další nové stanice, nebo předem vybavit přijímací stanici dostatečným počtem digitálních přijímačů, což by přišlo na mnoho desítek tisíc Kč. Pokud bychom chtěli do S.T.A. pustit i digitální rozhlasové stanice z DVB-T, vyžadovalo by to další nemalou investici. Kromě toho není jisté, jak by takový počet signálů starý analogový rozvod S.T.A. snášel. Mezi nevýhody musíme určitě také zařadit úplný a definitivní konec analogového televizního příjmu, který je již na dohled, takže tato velká investice by se nejspíš ani nevrátila v podobě dlouholetého televizního příjmu. Diváci by u této varianty byli také ochuzeni o další digitální služby, jako např. EPG.

2.      Propuštění, zesílení a přizpůsobení celých všech tří dosud známých pražských digitálních multiplexů (multiplexu „A“ Českých radiokomunikací a. s. na 25. kanálu UHF, multiplexu „B“ Czech Digital Group na 46. kanálu UHF a multiplexu „C“ Českého Telecomu na 64. kanálu UHF) do společné televizní antény na jejich původních terestrických frekvencích.

Výhody:   Nízká cena této varianty v řádu několika tisíc Kč, navíc tato jednorázová investice by měla stačit na dlouhou dobu, protože přibývající rozhlasové i televizní programy nebudou vyžadovat žádný další zásah do společné televizní antény, ale budou se objevovat a přibývat zcela samozřejmě a automaticky tak, jak budou zařazovány do jednotlivých multiplexů. Neexistovalo by žádné omezení v digitálním příjmu televize ani rozhlasových stanic. Diváci nebudou ochuzeni o další digitální služby, jako je např. elektronický programový průvodce, nebo budoucí interaktivita.

Nevýhody:  Každý zájemce o digitální  programy (staré, i nové) si bude muset zakoupit buď digitální přijímač (set top box), nebo televizor s digitálním tunerem. Přitom nezávisle bude moci digitální programy každý divák sledovat jen na tolika televizorech, kolik bude mít digitálních přijímačů. Bude-li tedy chtít sledovat jiný digitální program např. v ložnici, než v obývacím pokoji, bude si muset opatřit digitální přijímače, nebo televizory s digitálním tunerem dva.

            Po vyslechnutí tohoto vysvětlení předsedou družstva, argumentů pro a proti i vysvětlení některých dalších dotazů z pléna, členská schůze odsouhlasila variantu 2., tedy ponechání digitálních programů v jejich multiplexech a puštění celých multiplexů do společné televizní antény domu. Pro tuto variantu hlasovalo 18 přítomných členů, nikdo nebyl proti, dva členové se hlasování zdrželi. Vzhledem k výsledkům tohoto hlasování se již o variantě 1. nehlasovalo. Předseda družstva také konstatoval, že předpokládá uhrazení poloviny nákladů na toto rozšíření společné televizní antény ze strany sousedního bytového družstva, které je svým rozvodem na naši anténu napojeno. Předseda družstva přislíbil, že o tento finanční příspěvek sousední družstvo určitě požádá.
            Na závěr členská schůze jednomyslně (všemi přítomnými hlasy) schválila účetní závěrku za rok 2004. Se všemi účetními doklady a výsledky hospodaření družstva za uvedený rok se mohli členové družstva seznámit v přízemí domu, kde byly doklady vyvěšeny.

Usnesení:

·        Členská schůze souhlasí s přidělením uvolněného bytu o počtu místností 4+1 č. 21. v 7. poschodí domu po nájemnících manželům z bytu č. 26. za podmínky, že tito družstvu předají svůj dosavadní byt o počtu místností 1+1 č. 26. v 9. poschodí domu a současně doplatí rozdíl v tržní ceně obou bytů ve výší stanovené členskou schůzí na 500 000,- (slovy: pět set tisíc) Kč.

·        Členská schůze ukládá představenstvu družstva nabídnout uvolněný byt v domě vždy nejprve členům družstva pro sebe, nebo své příbuzné, teprve potom zájemcům z řad ostatní veřejnosti.

·        Členská schůze rozhodla o přestavbě nebytového prostoru v přízemí domu číslo 34. o celkové ploše cca 25 m2 (bývalá klubovna, sklad akvaristiky, prodejna potřeb pro kutily, italské mody a poté zeleniny) na prostor s uzamykatelnými úložnými kójemi pro členy družstva.

·        Členská schůze ukládá představenstvu družstva rozšířit společnou televizní anténu o příjem digitálních multiplexů pomocí levnější varianty puštěním celých digitálních multiplexů do S.T.A. na jejich původních terestrických frekvencích.

·        Členská schůze schvaluje bez výhrad účetní závěrku družstva za rok 2004.

Zápis vypracoval předseda představenstva družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z řádné členské schůze Družstva Hurbanova 1173 konané dne 29. listopadu 2004 od 18.00 hodin ve vestibulu přízemí domu

              Předseda družstva přivítal a spočítal přítomné členy družstva. Vzhledem k tomu, že napočítal nadpoloviční počet všech členů družstva, konstatoval, že schůze je usnášení schopná a zeptal se, zda má některý z přítomných členů návrh na změnu, nebo doplnění k programu členské schůze. Nikdo se nepřihlásil, proto předseda konstatoval, že tomu tak není a schůzi zahájil.

            V úvodu schůze předseda družstva zhodnotil výměnu všech oken na severní a východní stěně domu za plastová, omluvil se těm členům družstva, kterým v důsledku výměny vznikly v bytech nějaké škody a informoval členskou schůzi, že zástupci montážní firmy a dodavatele oken firmy Otherm přislíbili kompenzace těm členům družstva, kterým nějaká škoda vznikla. Celkově však akci ohodnotil jako úspěšnou, i počet reklamací na montáž, nebo okna samotná, je zatím hluboko pod očekáváním.

            Členská schůze projednala účetní závěrku za rok 2003. Účetní závěrka byla před konáním členské schůze k dispozici všem členům družstva, kteří o ni požádali.

            Předseda družstva seznámil členskou schůzi s momentální finanční situací družstva, informoval o stavech na všech bankovních účtech družstva na pokladně družstva včetně výnosů ze stavebního spoření a informoval i o potížích s dobýváním peněz zpět ze stavební spořitelny Hypo i o zpoždění platby za nová plastová okna následkem pozdního vyplacení peněz zmíněnou stavební spořitelnou družstvu. Dodavatelská firma však po vysvětlení situace družstvu neúčtovala žádné penalizační poplatky.

            Dále předseda družstva informoval členskou schůzi o krocích představenstva ve věci výměny vstupních portálů ne severní i jižní straně domu. Dva členové představenstva za tímto účelem navštívili veletrh For Arch v Praze Letňanech, kde kontaktovali několik vystavujících firem. Z jejich nabídek vybrali česko-rakouskou firmu, jejíž nabídka hliníkových portálů v esteticky líbivém dekoru dřeva byla i cenově přijatelná. Postupným upřesňováním podrobností rekonstrukce však cena začala narůstat, až dosáhla výše, která přiměla představenstvo upustit od podpisu připravené smlouvy a rekonstrukci portálů odložit.

            Dále z úst předsedy družstva zazněly informace o další dílčí opravě výtahu a opětovných problémech s římsou na panelovém překladu na střeše domu, kde se po čase vždy znovu objeví kapající voda a několik servisních a stavebních firem se zatím o odhalení pravé příčiny a opravu snažilo marně. Tato závada velmi malých rozměrů nemůže způsobit zatékání do domu, nebo do bytů, protože je problémem pouze střešní nadstavby a překladu, ale vyřešit ji považuje představenstvo za nutné.

            Dalším bodem schůze byla informace předsedy družstva o plánovaných větších rekonstrukcích v nejbližší době a s tím související výše příspěvku do fondu oprav s ohledem na skutečnost, že v roce 2005 dojde k úplnému splacení kupní ceny domu a z předpisů plateb za bydlení tedy zmizí položka „splátka domu“. Předseda družstva vyzval členskou schůzi k rozhodnutí hlasováním o dalším naložení plateb, které dosud plynuly na splátky kupní ceny domu. Předložil schůzi následující tři varianty:

1.      Tuto dosavadní platbu úplně zrušit z důvodu, že dům je již splacen a celkový předpis bude o celou platbu na kupní cenu snížen. Výsledek hlasování: Pro tuto variantu nehlasoval nikdo, proti hlasovalo 14 členů, jeden člen se hlasování zdržel.

2.      Převést polovinu dosavadních plateb dosud určených na splátky kupní ceny domu do fondu oprav. Celkový předpis plateb by se tedy pro každého člena družstva snížil o polovinu výše splátek na kupní cenu domu. Výsledek hlasování: Pro tuto variantu hlasovali 3 členové družstva, 11 členů bylo proti, jeden se hlasování zdržel.

3.      Veškeré prostředky dosud určené na splátky kupní ceny domu po jejím úplném splacení přidat do položky fond oprav a dosavadní celkovou výši předpisů plateb pro členy družstva tak zachovat. Výsledek hlasování: Pro tuto variantu hlasovalo 11 přítomných členů družstva, 3 byli proti, jeden člen se hlasování zdržel. 11 členů je nadpoloviční počet přítomných členů. Tato varianta byla tedy členskou schůzí schválena, jak je uvedeno v usnesení.

Předseda družstva dále informoval členskou schůzi o stavu pronájmů nebytových prostor. Jediný problém je s nájemnicí nebytového prostoru č. 34. v přízemí domu a její prodejnou zeleniny. Tato paní po několika měsících provozování prodejny požádala ústně předsedu družstva o jednoměsíční odklad splatnosti nájmu. Předseda vyhověl, avšak nájemnice postupně přestala hradit nájemné úplně a v místě pronájmu se přestala objevovat. Nereagovala na dopisy, telefonáty, ani SMS zprávy. Proto se představenstvo obrátilo na advokátní kancelář Bělohlávek a Sysel a požádalo ji o vypracování a podání soudní žaloby.

Předseda informoval také členskou schůzi družstva o problému s podnájemníkem v členském bytě č. 22. v 8. poschodí manželů Kulhánkových. Apeloval na členy družstva, aby nezneužívali vstřícnost majitele domu spočívající v ponechání v podstatě volné ruky všem členům družstva v rozhodování, zda svůj byt pronajmou, či nikoliv, aby dobře vybírali podnájemníky, pokud je to možné z řad nekuřáků a slušných nekonfliktních lidí, aby dávali bedlivý pozor s kým a jakou podnájemní smlouvu podepisují, aby se neopakovala situace, kdy členové družstva a pronajímatelé bytu tvrdili, že podnájemní smlouvu podepsali se zprostředkovatelskou agenturou a je nevypověditelná. Upozornil, že pokud by se problémy s podnájemníky opakovaly, mohl by členské schůzi navrhnout v zájmu spokojeného bydlení ostatních členů družstva schvalování každého pronájmu členského bytu samostatně, nebo také předložit ke schválení jejich zákaz.

Dále informoval o zkoušce příjmu digitálního pozemního televizního signálu (DVB-T) v našem domě, který ukázal, že na většinu komerčních set top boxů lze v bytech umístěných ve vyšších patrech našeho domu naladit všechny tři pražské multiplexy (Českých radiokomunikací na 25. kanálu UHF, Czech Digital Group na 46. kanálu UHF a Českého Telecomu na 64. kanálu UHF) jak na pokojovou anténu, tak na kabel ze společné televizní antény. Pro dokonalý příjem ve všech bytech by však bylo nutné investovat opět do rekonstrukce společné televizní antény.

Předseda družstva opětovně vyzval uživatele kočárkárny k dodržování pravidel užívání tohoto prostoru. Opět zdůraznil, že kočárkárna slouží primárně k uložení kočárků a jízdních kol (bicyklů), nikoliv jako sklad starého nábytku, malířských potřeb a jiných krámů. Jak již bylo mnohokrát řečeno a napsáno, kočárkárnu mohou členové družstva použít ke krátkodobému uložení i jiných předmětů, než kočárků a bicyklů za podmínky, že předmět opatří papírem se jménem majitele předmětu a datem do kterého bude předmět v kočárkárně uložen. Předměty, které budou v kočárkárně dlouhodobě překážet a nebudou označeny jménem majitele, nebo číslem bytu, mohou být bez varování odstraněny.

Na dotaz z pléna předseda prezentoval názor představenstva na převody bytů do osobního vlastnictví. Místopředseda družstva vysvětlil, že u družstva našeho typu nejsou převody povinné. Převody nám také komplikuje skutečnost, že pozemek pod naším domem nemáme dosud splacen. Představenstvo družstva není převodům v současné době nakloněno ani z dalších důvodů. Převody bytů nejsou levnou záležitostí, ale hlavně omezují možnosti ovlivnit majitele bytových jednotek, kteří se rozhodnou neplatit zálohy na služby, nebo energie, či nepodílet se např. na financování chodu celého domu, nebo právnické osoby dům spravující.

Usnesení:

·        Členská schůze rozhodla o převedení částky z položky splátka domu v předpisu plateb za bydlení členů družstva do položky fond oprav a její přičtení k dosavadní výši příspěvků do fondu oprav a to při nejbližší hromadné změně předpisů záloh na služby a energie a dalších plateb za bydlení členů družstva po úplném splacení kupní ceny domu.

·        Členská schůze schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva v roce 2003.

Zápis vypracoval předseda družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané 16. prosince 2003 v přízemí domu

             Předseda družstva přivítal a spočítal přítomné členy. Poté konstatoval, že schůze je usnášení schopná a schůzi zahájil. Byl schválen návrh programu a předseda družstva přistoupil k prvnímu bodu schůze.

            Předseda shrnul rekonstrukce a investiční akce v uplynulém období. Dodávku a montáž dvoučidlových poměrových měřidel spotřeby tepla firmou Ulimex – tato firma bude družstvu provádět i dílčí rozúčtování tepla v následujících letech za finanční úhradu, toto dílčí rozúčtování bude buď přímo firmou Ulimex, nebo družstvem, předáváno naší účetní firmě Prestige-d.i., která ho zahrne do celkového vyúčtování služeb a energií. Firma Ulimex byla vybrána na základě cenové nabídky. Většina došlých nabídek se skládala zvlášť z ceny za dodávku a montáž poměrových měřidel a z ceny každoročních odečtů a vyúčtování spotřeby. Nabídka firmy Ulimex se sídlem v Ústí nad Labem a pobočkou v Praze měla tyto dvě ceny v nejpříznivějším poměru přičemž splnila zadání naší poptávky.

Další akcí, kterou předseda jmenoval, byla rekonstrukce stoupaček. Konstatoval spokojenost s firmou V&D s.r.o., která výměnu provedla a zmínil jediný problém, který nastal v bytě č. 32. členky družstva. Ta jako jediná odmítla umožnit výměnu kanalizační stoupačky z důvodu nutného rozbourání vyzděné stěny za WC mísou.

Byla provedena oprava panelového překladu na střeše domu v ceně 8 925,- Kč.

Popsal způsob výběru nájemce pro nájemní byt č. 14. v 5.poschodí po zesnulé nájemnici a ročním zapečetění bytu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pronájem bytu byl nabídnut veřejně elektronickou inzercí. Ze zájemců vyšel vítězně zájemce, se kterým byla podepsána nájemní smlouva na dobu určitou na 1. rok. V případě bezproblémového chování a užívání bytu nájemníkem, s ním bude po 1. roce podepsána smlouva na dobu neurčitou.

Informoval o podepsání smlouvy o odkupu pozemku pod domem za cenu 407 660,- Kč. Pozemek bude uhrazen ve 120 splátkách po 3 397,- Kč.

Požádal znova všechny přítomné členy družstva, aby dbali na dodržování nekouření ve společných prostorách domu.

Informoval členskou schůzi o záměru představenstva družstva vybrat firmu, která provede dodávku a výměnu všech oken na severní a východní stěně za plastová.

Informoval přítomné o aktuální finanční situaci družstva na účtech i na pokladně a o dosavadní předběžné bilanci dodávek tepla a teplé vody v porovnání s uhrazenými zálohami, která nasvědčuje tomu, že skončí kladným číslem, tedy přeplatky. Odečty měřidel spotřeby tepla a vody proběhnou okolo 5. ledna 2004.

Předseda také informoval o problémech s kontejnery na směsný odpad a o jednání, která v této věci představenstvo absolvovalo se zástupci sousedních domů ohledně počtu placených kontejnerů umístěných v kontejnerovém stání v Bernolákově ulici.

Členská schůze projednala účetní závěrku za rok 2002. Listiny účetní závěrky byly před konáním členské schůze vyvěšeny na nástěnce v přízemí domu a na internetových stránkách družstva na adrese http://www.druzstvo.zde.cz.

Usnesení:

·        Členská schůze potvrdila jednomyslně odkup pozemku pod domem do vlastnictví družstva.

·        Členská schůze schvaluje jednomyslně účetní závěrku družstva za rok 2002.

Zápis vyhotovil předseda představenstva družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z řádné členské schůze za rok 2002 konané dne 30. října 2002 od 18,00 hodin v přízemí domu

            V úvodu schůze předseda družstva přivítal všechny přítomné a po sečtení přítomných členů konstatoval, že řádná Členská schůze družstva je usnášení schopná, neboť se na ni dostavila nadpoloviční většina všech členů družstva. Dále se předseda zeptal přítomných, zda má někdo připomínky k navrženému programu schůze, nebo návrhy na jeho změnu, nebo doplnění. Po reakci přítomných členů konstatoval, že tomu tak není.

            Předseda Družstva informoval členskou schůzi o doplnění nabídky televizních programů ve společné televizní anténě o program Galaxie Praha, což bylo provedeno na základě zákonné povinnosti, neboť je to terestricky šířený český program v místě příjmu dobře přijímatelný. Navíc to byla nejlevnější varianta rozšíření stávající nabídky televizních programů v S.T.A. o český program. Vzhledem ke stále se vyskytujícím projevům vandalismu uvnitř domu rozhodlo představenstvo družstva také o umístění videokamery do kanceláře družstva, která snímá nejfrekventovanější prostory přízemí domu a její výstup je napojen také na společnou televizní anténu tak, aby ho mohli sledovat televizní diváci ve všech bytech. Tento krok by měl ještě zvýšit bezpečí uvnitř domu a ochránit nejen členy družstva, ale také jejich majetek. Předseda družstva informoval také o tom, že bytové družstvo sousedního domu uhradilo polovinu nákladů na rozšíření programové nabídky S.T.A., vzhledem k tomu, že je na naši společnou televizní anténu rovněž napojeno.

            Na základě žádosti jednoho člena družstva podal předseda družstva informaci o možnostech okamžitého doplacení anuity (zbývající finanční částky do uhrazení celé ceny za dům), včetně možností různých způsobů odkupu pozemku pod domem, které předsedovi sdělil OÚ MČ. Orientační předběžné hlasování (průzkum) mezi přítomnými členy družstva ukázalo, že zájem o uvedenou akci je zatím menšinový (4 hlasy pro). Proto se představenstvo družstva necítí povinováno činit v uvedené věci zatím žádné konkrétní kroky, kromě zjišťování dalších informací na žádost členů družstva.

            Předseda družstva informoval o úmrtí nájemnice bytu č. 14., čímž se uvolní tento nájemní byt po ukončení dědického řízení ve věci pozůstalosti. Vzhledem k tomu, že byt č. 14. byl nájemní byt a nájemnice nebyla členkou našeho bytového družstva, není byt č. 14 zahrnut do dědického řízení a proto bude po ukončení tohoto dědického řízení uvolněn. Členská schůze rozhodla ze dvou variant naložení s tímto bytem, zda ho prodat novému členu družstva, nebo pronajmout, o jeho dlouhodobém pronájmu nejvyšší nabídce z řad slušných a solventních zájemců. Výsledek hlasování: 14 pro pronájem, 1 pro prodej.

            Předseda družstva informoval o stavu stropní izolace stropu na lodžii bytu č. 26., kde se ze stropu po vyvrtání otvoru pro přišroubování konzole na závěs vyhrnula voda. Konstatoval, že představenstvo družstva je připraveno zahájit i nákladnou rekonstrukci těchto izolací i v dalších bytech, pokud se ukáže, že je nevyhovující.

            Předseda družstva vyzval všechny členy družstva k vyklizení všech svých předmětů z kočárkárny, které tam nepatří.

            Předseda družstva dále informoval členskou schůzi, že rozdělení měření spotřeby tepla je již hotovo a začíná se ukazovat, že náš dům na tomto rozdělení prodělá v tom smyslu, že vzhledem k umístění našeho domu v bloku na okraji bude objektivní spotřeba tepla cca 1,7 krát vyšší, než sousedního domu, což bude znamenat ve finančním vyjádření zvýšení plateb asi o čtvrtinu. Proto představenstvo učiní v nejbližší době kroky k instalaci individuálních poměrových měřidel spotřeby tepla v jednotlivých bytech tak, aby každý spotřebitel tepla platil spravedlivě za to teplo, které skutečně odebral, což by mělo vést k úsporám všech bydlících v domě.

            Předseda Družstva dále informoval o dalších možných krocích k úsporám nákladů na teplo, zejména zateplení fasády na východní a severní části domu, což má představenstvo družstva v plánu a předseda informoval i o zjištěných orientačních cenách zateplení domů, ve kterých již bylo provedeno.

            Místopředseda družstva informoval členskou schůzi o své účasti na semináři o rozúčtování tepla, používaných metodách a indikátorech dne 17. října 2002, které pomohlo představenstvu družstva nejen v rozhodování o způsobu měření a volbě druhu měřících indikátorů v našem domě, ale také upřesnilo požadavky na kroky související s plánovaným zateplením objektu.

            Předseda družstva informoval členskou schůzi o stavu na všech třech bankovních účtech družstva i o předpokládaném stavu na kontech stavebního spoření jednotlivých členů družstva, které je na družstvo vinkulováno.

 Usnesení:

1.      Členská schůze vzala na vědomí informaci o rekonstrukci společné televizní antény a souhlasí s její podobou.

2.      Členská schůze rozhodla o pronájmu nájemního bytu č. 14. po zemřelé nájemnici po ukončení dědického řízení za neregulované nájemné nejvyšší nabídce z řad slušných solventních zájemců. K výběru zájemce doporučuje obálkovou metodu.

3.      Členská schůze vzala na vědomí stav finančních prostředků na účtech družstva a schválila účetní závěrku za rok 2001.

    Zápis vyhotovil předseda představenstva družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z řádné členské schůze družstva konané dne 29. listopadu 2001 v 18,00 hodin v přízemí domu

             Předseda představenstva družstva přivítal a spočítal přítomné členy a konstatoval, že řádná členská schůze družstva za II. pololetí roku 2001 je usnášení schopná. Dotázal se, zda má někdo výhrady k navrženému programu členské schůze, nebo žádá jeho doplnění a po reakci přítomných členů konstatoval, že tomu tak není.

            Předseda oznámil členské schůzi družstva přijetí nové členky, na kterou převedla členství dosavadní členka bytu č. 2. Předseda dále oznámil, že dle usnesení jedné z minulých členských schůzí družstva, byla od slečny z bytu č. 2. před plánovanou rekonstrukcí bytu vybrána kauce 2000,- Kč. Rekonstrukce proběhla bez závad a stížností spolubydlících, proto kauce byla již slečně vrácena.

            Předseda představenstva informoval členskou schůzi o možnostech změnit účetní firmu. Minulá členská schůze pověřila představenstvo družstva předložením nabídek na účetní služby od jiných firem, než stávající Prestige. Předseda družstva informoval členskou schůzi o nabídkách a porovnal je se službami a cenami stávající firmy Prestige. Konstatoval, že jakákoliv změna účetní firmy by znamenala pro členy družstva zvýšení poplatků za správu domu.

            Předseda požádal všechny členy družstva, aby si dali od představenstva vyměnit, nebo zaevidovat čipové klíče Dallas od domu. Vysvětlil, že evidence je nutná k tomu, aby případný ztracený klíč byl ihned vymazán z paměti elektronického přístupového systému a bylo tak znemožněno jeho zneužití. Předseda také informoval členskou schůzi o montážích stejného, nebo podobného systému také v okolních domech sídliště podle našeho vzoru.

            Předseda informoval o výsledku svého experimentu, při kterém očísloval miniaturními a ukrytými čísly reklamní letáky, které poté rozdal do domovních schránek. I přes četné výzvy k udržování pořádku a nepohazování reklamních letáků ve společných prostorech se očíslované letáky znovu brzy objevily pohozeny na chodbě. Čísla na letácích odpovídala číslům bytů: 21., 24. a 29. Předseda nájemníky uvedených bytů napomenul a požádal, aby napříště házeli papírový odpad do kontejneru na starý papír.

            Předseda dále informoval o přistižení dvou pravděpodobně narkomanek dne 5. října 2001 uvnitř domu a vyzval všechny přítomné k bdělosti nad vpouštěním neznámých lidí do domu.

            Předseda informoval členskou schůzi o stavu jednání ve věci rozdělení měření spotřeby tepla mezi našimi sousedními domy a připomněl rozhodnutí jedné z předešlých členských schůzí družstva po uskutečněném rozdělení měření instalovat do všech bytů domu individuální měřidla spotřeby tepla.

            Předseda družstva seznámil členskou schůzi s aktuálními stavy na všech bankovních účtech družstva a na pokladně družstva. Seznámil členskou schůzi s dokončením rekonstrukce hydroizolační krytiny střechy sousedního domu, což by mělo mít konečně snad kladný vliv na zatékání do bytu č. 31. v 11. poschodí domu. Hovořil také o stavu střešní krytiny našeho domu, který není po obnovovacím nátěru provedeném firmou perfektní a s firmou bude projednán další postup. Hydroizolační vlastnosti krytiny nejsou v žádném případě dotčeny, jedná se spíše o kosmetickou záležitost.

            Členská schůze dále rozhodla o rozsahu rekonstrukce společné televizní antény (viz usnesení)

            Členská schůze projednala novou podobu stanov družstva (viz usnesení)

            Členská schůze zvolila představenstvo družstva na příští období.

Usnesení:

·        Členská schůze zamítla návrh představenstva družstva na rozšíření televizní programové nabídky o některé zahraniční televizní programy (výsledek hlasování: 2 pro, 15 proti) a vzala na vědomí nutnost rozšířit nabídku o televizní program TV3 ze zákona, neboť tento televizní program je místně šířen terestricky

·        Členská schůze projednala připomínky k návrhu nových stanov družstva a schválila stanovy v přiložené podobě.

·        Členská schůze zvolila tříčlenné představenstvo na další období dle nově přijatých stanov družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 28. května 2001 v 18,00 hodin ve vestibulu přízemí domu

            Předseda představenstva přivítal přítomné a konstatoval, že se sešla nadpoloviční většina všech členů družstva a tudíž je řádná členská schůze usnášení schopná.

            Předseda představenstva připomněl dva z bodů z usnesení minulé členské schůze a požádal členskou schůzi o strpení ve věci montáže bezpečnostních dveří na vchod do kočárkárny, úkol daný představenstvu zajistit ji, slíbil splnit. Informoval však o rozhodnutí představenstva družstva odložit na neurčito instalaci hromadné schrány na letáky před hlavním vchodem do domu vzhledem k neexistenci optimálního řešení i vzhledem ke zkušenostem jiných soukromých domů s tímto řešením.

            Předseda dále informoval členskou schůzi o úsilí představenstva družstva zajistit technická řešení vedoucí k úsporám nákladů na vytápění domu, zejména přimět sousední dům spolupracovat na rozdělení společného měření spotřeby tepla obou domů a zajistit moderní a kvalitní způsob měření individuální spotřeby tepla v bytech. Členská schůze o obou uvedených bodech hlasovala.

            Předseda informoval členskou schůzi o nutnosti zvýšit některé zálohy na služby a energie, zejména na dodávku teplé vody od 1. 7. 2001 vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám dodavatelských firem a dlouhodobě stagnujícím zálohám v předpisech plateb nájemníků a členů družstva.

            Členská schůze uložila představenstvu družstva předložit členské schůzi několik dalších nabídek na účetní a daňový servis také od jiných firem, než se kterou má družstvo na tuto činnost smlouvu, za účelem zjištění cen těchto služeb a termínů jejich plnění.

            Členská schůze projednala účetní závěrku za rok 2000.

            Předseda družstva informoval členskou schůzi o vystavování nových smluv o užívání družstevního bytu členům družstva a o důvodech náhrady původních potvrzení o členství v družstvu novými smlouvami respektujícími zákonné normy i připomínky členů družstva.

            Předseda družstva členské schůzi navrhl posunutí datumu do kterého jí musí být každoročně předložena k projednání účetní závěrka a lhůty, do které musí být uživatelům bytů předloženo vyúčtování služeb a energií, vzhledem k obvyklým termínům, ve kterých tuto povinnost plní dodavatelská účetní firma, včetně rezervy, vždy na konec následujícího roku.

            Předseda družstva dále navrhl členské schůzi postoupení některých pravomocí představenstvu družstva, zejména stanovování výše záloh na služby a energie dle dodavatelských cen a výše přeplatků, resp. nedoplatků a dalších plateb až do odvolání členskou schůzí.

            Předseda družstva informoval členskou schůzi družstva o komerčním využívání nebytových prostorů a o změnách jejich obsazení nájemci.

            Předseda členskou schůzi informoval také o záměru představenstva zakoupit od firmy Jantar Servis zařízení na zálohování paměti elektronického přístupového systému, které by mělo definitivně vyřešit občasnou nutnost načítat všechny klíče opakovaně do paměti systému a navíc umožnit pohodlnou evidenci klíčů.

            Předseda družstva dále přečetl členské schůzi informaci o stavu movitých prostředků na běžných a termínovaných bankovních účtech a pokladně družstva.

Usnesení:

·        Členská schůze družstva jednomyslně schválila záměr představenstva družstva podílet se jak finančně, tak organizačně na rozdělení společného měření tepla našich sousedních domů.

·        Členská schůze družstva schválila jednomyslně výběr firmy Rapp+Kundo představenstvem družstva jako dodavatele individuálních měřidel spotřeby tepla v bytech a předpokládané finanční krytí této akce do výše cca 60 tisíc Kč.

·        Členská schůze vzala bez připomínek na vědomí zvýšení některých záloh na služby a energie u těch bytů, které měly ve vyúčtování za rok 2000 nedoplatek.

·        Členská schůze družstva jednomyslně schválila účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva za rok 2000.

·        Členská schůze družstva jednomyslně schválila postoupení stanovování výše nájmů, záloh na služby a energie a dalších plateb družstvu na představenstvo družstva až do odvolání.

·        Členská schůze družstva ukládá představenstvu družstva předložit více nabídek různých firem na účetní a daňové služby. Termín: Do příští členské schůze družstva.

·        Členská schůze družstva schválila většinou hlasů posun mezního termínu pro předkládání vyúčtování služeb a energií, účetní závěrky a zprávy o hospodaření družstva vždy na konec následujícího kalendářního roku. Výsledek hlasování: 14 pro, 1 proti.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 27. listopadu 2000 v 18,00 hodin v přízemí domu:

             Po sečtení přítomných členů na začátku schůze předseda družstva konstatoval, že na schůzi je přítomno 15 členů z 27, což je více, než polovina všech členů družstva, schůze je tedy usnášení schopná a zahájil ji.

            Úvodem předseda družstva informoval přítomné členy o záměru O.Ú. M.Č. Praha 4, jako majitele stání pro kontejnery na domovní odpad převést tato na nové majitele z řad vlastníků okolních domů z důvodů nutného neustálého opakovaného nerentabilního úklidu těchto stání po jeho neukázněných uživatelích - obyvatelích sídliště. Předseda nastínil možná řešení spočívající v bezúplatném, nebo téměř bezúplatném převodu uvedených nemovitostí na nové právnické osoby založené bytovými družstvy užívající kontejnerová stání, nebo na jednotlivá bytová družstva. V případě, že nebude projeven dostatečný zájem ze stran těchto uživatelů, M.Č. hodlá, podle zprostředkovaných zpráv, kontejnerová stání úplně zrušit. Předseda družstva dále uvedl, že již kontaktoval představitele celkem dvou vlastníků okolních domů a dvě správní firmy v uvedené věci, aby jim sdělil, že představenstvo našeho družstva je ochotno se na řešení problému podílet a to jak organizačně, tak i finančně, stejnou výzvu umístil i na internetové stránky družstva, přesto, že naše družstvo žádnou informaci, ani výzvu oficiálně od O.Ú. M.Č. Praha 4 neobdrželo.

            Na četné dotazy z řad členů i nájemníků našeho domu předseda dále zodpověděl, že naše společná televizní anténa je po rekonstrukci před několika lety v dobrém stavu a zajišťuje příjem všech terestrických televizních programů vysílatelů ze zákona i vysílatelů na základě udělené licence v kvalitě, kterou předepisuje zákon, takže kterýkoliv z televizních diváků našeho domu, který po zdražení kabelové televize firmou UPC tuto odhlásí, bude mít příjem rozhlasových i předepsaných televizních programů zajištěn za poplatek, který je rovněž v souladu se zákonem.

            Dále předseda družstva znova vyzval člena družstva z bytu č. 28. k vyklizení všech předmětů z kočárkárny, které tam nepatří a které nejsou vyjmenovány v jí podepsaném potvrzení o převzetí klíče od kočárkárny. V další debatě o kočárkárně navrhla členská schůze nové hlasování o vybavení kočárkárny vstupními bezpečnostními dveřmi i přes upozornění předsedy družstva, že o tomto bodu rozhodla členská schůze záporně svým hlasováním již před rokem. Výsledek hlasování je uveden níže v usnesení.

            Předseda družstva dále informoval členskou schůzi o žádosti členky družstva z bytu č. 32. o povolení pronájmu bytu a o tom, že představenstvo družstva této žádosti zatím nevyhovělo vzhledem k dosavadním nedobrým zkušenostem s uvedenou členkou družstva spočívajících ve velice kontroverzní rekonstrukci bytu i odmítnutí žádosti představenstva o vzhledové sjednocení barvy vnějších okenních rámů jižní strany domu. Proto představenstvo postupuje konečné rozhodnutí v uvedené věci nejvyššímu orgánu družstva, členské schůzi družstva. Vzhledem k tomu, že však členka družstva žádosti o přelakování hnědých okenních rámů na bílo již vyhověla, doporučil předseda družstva členské schůzi žádosti o souhlas s pronájmem bytu rovněž vyhovět s podmínkou, že nový podnájemník (podnájemníci) bude dodržovat veškeré zásady čistoty, hygieny, slušnosti, ohleduplnosti a šetrnosti při užívání majetku družstva. Výsledek hlasování je uveden níže v usnesení.

            V dalším bodu programu schůze předseda vysvětlil ze kterých příjmů naše družstvo, jako právnická osoba odvádí daň z příjmu. Upozornil, že je to pouze z výnosů z pronájmů šesti nájemních bytů a tří nebytových prostorů. Je tedy mylná domněnka člena družstva vyslovená na jedné z minulých členských schůzí, že členové družstva přispívají ze svých plateb za bydlení také na daňové odvody. Fond oprav není daněn.

            Předseda družstva zodpověděl dotaz člena družstva z bytu č. 10., proč v nově vystavovaných smlouvách o užívání družstevního bytu nejsou uvedeny všechny členské vklady, ale pouze základní členský vklad. Předseda vysvětlil, že základní členský vklad je předepsán Obchodním zákoníkem a stanovami družstva a to i jeho minimální výše, zatímco existence a výše dalších členských vkladů jsou na rozhodnutích orgánů družstva, které berou v úvahu např. finanční potřeby a situaci družstva, finanční možnosti členů, příp. další faktory. Ani do budoucna není vyloučeno, že členská schůze družstva rozhodne o splácení finančních částek ve formě dalších členských vkladů a nebylo by dobré, aby vždy v takovém případě družstvo vystavovalo nové smlouvy členům družstva. Předseda družstva požádal členy družstva o strpení, neboť vzhledem ke své velké zaneprázdněnosti jde vystavování nových smluv pomalu. Ujistil však všechny přítomné, že bude-li někdo novou smlouvu potřebovat přednostně, např. pro jednání s úřady, bude mu ihned vystavena. Nové smlouvy jsou postupně všem členům družstva vystavovány, protože některé úřady, např. O.Ú. M.Č. Praha 4, nebo Policie České republiky přestávají akceptovat dosavadní potvrzení o členství v družstvu a o právu užívat příslušný byt.

            Předseda družstva dále seznámil členskou schůzi se stavem pronájmu nebytových prostor, zejména s podpisem nové nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 34., bývalou klubovnu a poté sklad akvaristiky s novým nájemníkem panem, který zde bude provozovat prodejnu potřeb pro kutily. Předseda konstatoval, že poprvé od převzetí našeho domu do vlastnictví družstva hradí všichni nájemci nebytových prostorů řádně a včas oběma stranami odsouhlasené tržní nájemné, které přinese našemu družstvu ročně hrubý výnos před zdaněním cca 100 tisíc Kč.

            Členská schůze projednala podrobně návrh domovního řádu, včetně všech písemných připomínek, které byly vzneseny v připomínkovém řízení probíhajícím v týdnech před členskou schůzí. Schválená verze domovního řádu je přiložena k tomuto zápisu.

            Členská schůze neschválila návrh přítomné členky družstva na vyslovení nespokojenosti s úklidem společných prostor domu. Návrh podpořili 3 z přítomných členů družstva.

            Předseda družstva seznámil členskou schůzi s aktuálním stavem finančních prostředků družstva na dvou běžných a jednom termínovaném bankovním účtu.

            Členská schůze schválila zprávu o hospodaření družstva za rok 1999, kterou dostali všichni členové družstva v písemné podobě do svých schránek před datem konání členské schůze.

            Členská schůze družstva zvolila představenstvo družstva na další období. Výsledek volby je uveden níže, v usnesení.

            Na závěr členské schůze předseda apeloval na všechny členy družstva, aby byli velice všímaví k vandalským útokům na majetek družstva, které se v poslední době vystupňovaly a případného pachatele, pokud ho přistihnou, chytili, nebo alespoň oznámili členům představenstva. Předseda informoval o tom, že ve dvou takových případech (strhávání výstražné nálepky ze dveří skříně elektrických nožových pojistek na východní straně domu a ničení mechanického zámku dveří severního vchodu do domu) byl přistižen dvěma různými členy našeho družstva nezávisle na sobě kamarád, nebo spolužák syna členky našeho družstva z bytu č. 1. V této souvislosti předseda upozornil, že polepení zmíněných dveří pojistkové skříně a poškrábání laku severního portálu, skleněných výplní dveří a oken v 5. patře domu se objevilo hned jeden, nebo dva dny poté, co byl zmíněný vandal členy našeho družstva přistižen. Při těchto útocích však chycen, bohužel, nebyl. Předseda informoval členskou schůzi o svém záměru, na základě těchto faktů navrhnout představenstvu družstva instalaci kamerového sledovacího systému do přízemí domu.

 USNESENÍ:

§         Členská schůze družstva pověřila představenstvo družstva instalací bezpečnostních dveří na vstup do kočárkárny v přízemí. Výsledek hlasování: 12 pro, 1 proti, 2 se zdrželi.

§         Členská schůze družstva jednomyslně vyslovuje souhlas s pronájmem bytu č. 32. členky družstva za podmínek, že podnájemník (podnájemníci) bude dodržovat veškeré zásady čistoty, hygieny, slušnosti, ohleduplnosti a šetrnosti při užívání majetku družstva.

§         Členská schůze družstva schválila instalaci schrány pro vkládání reklamních letáků určených pro náš dům jejich roznašeči na takové místo, aby tito nemuseli žádat o vpuštění do domu, neboť to obtěžuje členy družstva a mnohdy roznašeči také páchají škody ve společných prostorách domu. Výsledek hlasování: 8 pro, 6 proti, 1 se zdržel hlasování.

§         Členská schůze družstva schválila jednomyslně zprávu o hospodaření družstva za rok 1999.

§         Členská schůze družstva schválila jednomyslně domovní řád v přiloženém znění.

§         Členská schůze družstva zvolila na další období složení představenstva družstva.

 Zápis provedl předseda představenstva družstva 29. prosince 2000.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 19. dubna 2000 v 18,00 hodin v přízemí domu

            Předseda družstva spočítal a přivítal přítomné členy, konstatoval, že se dostavila nadpoloviční většina všech členů družstva a řádná členská schůze je tedy usnášení schopná.

            Předseda družstva připomněl všem členům - chovatelům psů povinnost hlásit do konce každého kalendářního roku změny v počtu chovaných psů, nebo změny čísla známek psů. Majitel domu, tedy družstvo, je povinno tyto změny hlásit finančnímu odboru O.Ú. M.Č. Praha 4 vždy do konce ledna. Předseda družstva upozornil přítomného člena družstva užívajícího byt č. 9., že nové údaje o svém psu zástupci majiteli domu neposkytl ani po výzvě vyvěšené na nástěnce v přízemí domu.

            Předseda družstva dále informoval přítomné členy o právě proběhlé výměně přes 30 let starého stroje výtahu, kterou po několika opakujících se opravách doporučila firma provádějící trvale jeho servis.

            Předseda družstva dále informoval o předběžné žádosti statutárních zástupců sousedního domu o možnosti připojit tamní televizní rozvod k naší S.T.A. a o stanovisku představenstva našeho družstva, které proti tomuto záměru nemá námitek v případě, že si sousední družstvo samo uhradí veškeré potřebné náklady s tím související a připojení provede odborná firma (předseda v této věci kontaktoval firmu Antenex servis, protože tato firma provedla před časem rekonstrukci naší S.T.A. a navázala by na svou práci).

            Na základě zkušeností se členkami družstva z bytů č. 2. a 32. předseda dále vyzval všechny členy družstva, aby v případě jakýchkoliv nátěrů vnějších stran svých bytů (zárubní, prahů, okenních rámů, parapetních plechů apod.), dodržovali barevnou koncepci domu, tedy např. zárubně hnědé, příp. černé, okenní rámy bílé apod.).

            Předseda družstva dále informoval o změně v členské základně družstva, v bytě č. 6., kde dosavadní členka převedla svůj členský podíl v družstvu na nového člena družstva.

            Předseda družstva vyzval přítomné, aby se společnými silami pokusili odhalit člověka, který soustavně, několikrát za den, znečisťuje zrcadlo ve výtahu.

            Na návrh přítomného člena družstva schválila členská schůze výzvu ke členu družstva z bytu č. 28., aby přestala využívat kočárkárnu jako skladiště malířských potřeb a jako lakýrnu, vzhledem k tomu, že kočárkárna je nyní využívána mnoha členy ke svému původnímu účelu, tedy k úschově kočárků a bicyklů, mohlo by snadno dojít k poškození majetku členů družstva, příp. uložení pokut ze strany kontrolních institucí (dále viz usnesení).

            Předseda družstva dále vysvětlil okolnosti vzniklé při výměně skleněných výplní výtahových dveří. Výměnu uložila představenstvu předešlá členská schůze družstva a tyto okolnosti vedly k výměně původních skel za čirá drátoskla odlišná od těch, která doporučila minulá členská schůze družstva.

            Členská schůze projednala a odsouhlasila záměr představenstva družstva zřídit v jižním zádveří v přízemí domu kancelář družstva (dále viz usnesení).

            Členská schůze projednala a souhlasila s návrhem přítomného člena družstva na připojení se k zákazu vrtání a dalších hlučných činností v domě o všech nedělích (dále viz usnesení).

            Členská schůze vzala na vědomí stav finančních prostředků na všech bankovních účtech družstva. Předseda družstva informoval členskou schůzi o dani z příjmu právnických osob, která byla družstvu vyměřena za účetní období 1999. V této souvislosti členská schůze vyzvala předsedu, aby na příští schůzi připravil ve spolupráci s pověřenou účetní firmou podrobnější informaci.

            Na návrh přítomného člena družstva členská schůze projednala a souhlasila s hromadnou akcí montáže silikonového těsnění ukládaného do drážek okenních rámů (dále viz usnesení).

 Usnesení:

·        Členská schůze družstva vyzývá člena družstva z bytu č. 28. k vyklizení všech předmětů z kočárkárny v přízemí, které nejsou vyjmenovány mezi předměty, pro které je kočárkárna určena, jako několik kusů štaflí, ale zejména malířské potřeby a nádoby se zbytky barev. Dále členská schůze vyzývá tohoto člena, aby přestal využívat kočárkárnu k lakýrnickým pracím. Odůvodnění: Kočárkárna je využívána členy družstva k úschově bicyklů a kočárků a mohlo by dojít k poškození majetku členů družstva. V případě, že bude provádět nátěry v bytě, nebo pro byt některého člena našeho družstva, družstvo mu na jeho žádost k tomuto účelu poskytne dílnu družstva v přízemí domu na dobu, po kterou budou práce trvat. (Výsledek hlasování: 12 pro; 0 proti; 2 se zdrželi)

·        Členská schůze souhlasí se záměrem představenstva družstva oddělit jižní zádveří od nebytového prostoru č. 34. (bývalá klubovna) a zřídit v něm oboustranně prosklenou kancelář družstva. (Výsledek hlasování: 14 pro; 1 proti; 0 se zdrželo)

·        Členská schůze vyhlašuje závazný zákaz nedělního vrtání a dalších hlučných činností pro všechny členy družstva a nájemníky. (Výsledek hlasování: 9 pro; 2 proti; 3 se zdrželi)

·        Členská schůze družstva ukládá představenstvu družstva zjistit možnosti ve věci bezúplatného převodu pozemku do vlastnictví družstva.

·        Členská schůze souhlasí s montáží silikonového těsnění ukládaného do drážek v okenních rámech všem členům a nájemníkům, kteří o ni požádají s tím, že členům družstva bude poskytnut motivační příspěvek na montáž, nebo materiál dle momentálních finančních možností družstva a počtu těsněných oken, maximálně však do výše 1000,- Kč na byt. (Výsledek hlasování: 14 pro; 0 proti; 0 se zdrželo)

     Zápis vyhotovil předseda představenstva Družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 24. listopadu 1999 v přízemí domu

            Předseda družstva spočítal a přivítal přítomné členy, konstatoval, že se dostavila nadpoloviční většina všech členů družstva a řádná členská schůze je tedy usnášení schopná a schůzi zahájil.

            Na dotaz, zda má někdo návrh na změnu, nebo doplnění programu schůze se nikdo nepřihlásil.

            Dle prvního bodu navrženého programu členské schůze družstva předseda zrekapituloval problémy a anomálie spojené s rekonstrukcí bytu č. 32. v 11. poschodí domu: Slečna z bytu č. 32. podala rozdílné žádosti o povolení rekonstrukce představenstvu družstva a stavebnímu odboru OÚ MČ Praha 4, plán stavebních úprav předložila pouze stavebnímu odboru, nikoliv představenstvu družstva, jako statutárnímu zástupci majitele domu. Rozsah úprav oznámených představenstvu hrubě neodpovídal úpravám skutečně prováděným. Přes několikeré ústní i písemné žádosti, stížnost na stavebním odboru OÚ MČ Praha 4, žádost o státní stavební dohled, provedení státního stavebního dohledu, nepředložila do dne konání této členské schůze jméno, sídlo a IČO odborné firmy, která rekonstrukci prováděla. Pověřit rekonstrukcí výhradně právnickou nebo fyzickou osobu s oprávněním k takové činnosti jí ukládá Stavební zákon. Na dnešní členskou schůzi se k podání vysvětlení nedostavila. Úřednice provádějící státní stavební dohled ji vyzvala k dodatečnému doložení těchto údajů, bez postihu. Nebyl předložen termín zahájení ani ukončení akce. Způsob provádění rekonstrukce, který byl pro bydlící v domě neúměrně hlučný po mnoho dní, způsobil praskliny ve spárách na stropě bytu o jedno patro níže. Přivolaný statik písemně potvrdil, že ke statickému narušení konstrukce domu nedošlo.

            Na návrh dvou členů představenstva družstva byla členskou schůzí odhlasována opatření, která by měla zabránit opakování podobného případu v budoucnu (podrobněji dále v usnesení).

            Předseda družstva dále zrekapituloval škody na zařízení domu ve společných prostorech (rozbité skleněné výplně portálu a výtahových dveří, uříznutá hrana schodiště v 7. poschodí...). Výsledky hlasování o jejich opravách viz dále v usnesení.

            Předseda družstva informoval členskou schůzi o změnách v obsazení nájemních bytů a okolnostech, za jakých došlo k vystěhování rodiny z nájemního bytu č. 21. v 7. poschodí domu a podpisu nájemní smlouvy s novými nájemníky na neregulované nájemné, o vyklizení kočárkárny a jejím vybavení pro bezpečné uložení kočárků a kol. Vyzval členy družstva, aby nevyužívali kočárkárnu k dlouhodobému ukládání nábytku, objemných odpadků a jiných předmětů, pro které není určena. Návrh předsedy družstva na vybavení kočárkárny bezpečnostními vchodovými dveřmi proti vloupání byl většinou hlasů zamítnut.

            Dále předseda družstva předložil členské schůzi poslední dostupné výpisy ze všech tří bankovních účtů družstva a seznámil ji se stavem movitých prostředků.

USNESENÍ:

            Na základě zkušeností s rekonstrukcí bytu č. 32. v 11. poschodí domu členky družstva souhlasí členská schůze s návrhem představenstva družstva na zavedení kauce ve výši 2000,- Kč, která bude splatná před zahájením rekonstrukce při vydání povolení k rekonstrukci družstvem a v případě bezproblémového průběhu rekonstrukce v plné výši vrácena po jejím skončení stavebníkovi. V případě vzniku škod na zařízení domu, které vzniknou v souvislosti s rekonstrukcí budou tyto prostředky použity na jejich nápravu. Při vydávání povolení k rekonstrukci bytového jádra, nebo jiné části bytu bude nadále vždy postupováno tímto způsobem:

1.      Člen družstva, který rekonstrukci provádí (dále jen stavebník) podá písemnou žádost o povolení rekonstrukce představenstvu družstva ve třech vyhotoveních. Jedna zůstane družstvu, dvě představenstvo vrátí potvrzené stavebníkovi, který jednu z nich předloží stavebnímu odboru O.Ú. M.Č. Praha 4.

2.      Žádost musí obsahovat: Datum zahájení a předpokládaného ukončení akce, název (jméno v případě fyzické osoby), sídlo a IČO firmy, která bude rekonstrukci provádět, projekt vypracovaný oprávněným odborníkem se statickým výpočtem pro užité materiály, plánkem stavu dosavadního a po rekonstrukci, podrobného popisu způsobu rekonstrukce a technologií.

3.      V povolení k rekonstrukci, pokud ho představenstvo družstva vydá, bude uvedeno, že veškeré doklady předkládané s žádostí o povolení rekonstrukce na stavební odbor O.Ú. M.Č. Praha 4, musí být potvrzeny představenstvem družstva, jinak nejsou odsouhlaseny majitelem domu. To platí o projektu včetně statického výpočtu pro užité materiály, technické zprávě, výkresech dosavadního a budoucího stavu bytu i dalších dokladech.

4.      Před zahájením akce budou prohlédnuty byty sousedící s rekonstruovaným bytem a stav panelových spár, štuků a omítek stěn bude zapsán do protokolu, který podepíší všechny tři strany: Stavebník, uživatel bytu sousedícího s rekonstruovaným bytem a zástupce představenstva družstva. V případě škod v sousedním bytě následkem rekonstrukce mohou být k jejich odstranění použity deponované prostředky stavebníka ve výši 2000,- Kč. Odvolat tuto prohlídku může pouze uživatel bytu sousedícího s bytem rekonstruovaným, v takovém případě ale nebude mít právo na náhradu škod ze strany družstva, nebo stavebníka v případě škod vzniklých rekonstrukcí bytu stavebníka.

Pro výše uvedené podmínky povolování dalších rekonstrukcí bytu na členské schůzi hlasovali všichni přítomní členové, kromě jednoho, který nehlasoval (nehlasoval proti, ani se nezdržel hlasování).

Členská schůze jednomyslně odsouhlasila výměnu všech prasklých skleněných výplní severního portálu v přízemí.

Poměrem hlasů 11:4 souhlasila s návrhem představenstva nahradit popraskané skleněné výplně výtahových dveří čirým sklem s kouřovým nádechem, které splňuje pro toto užití podmínky, tak, aby byly vždy obě skla ve dveřích stejného typu, tedy buď původní drátová, nebo nová kouřová.. Jeden člen se hlasování zdržel, zbytek členů nehlasoval.

Členská schůze jednomyslně schválila účetní závěrku za rok 1998.

Zapsal: předseda představenstva družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 21. dubna 1999 v 18,00 hodin v přízemí domu

             Po sečtení přítomných členů konstatoval předseda družstva, že schůze je usnášení schopná a schůzi zahájil.

Zrekapituloval opravy a rekonstrukce dokončené od poslední členské schůze družstva (jižní fasáda, včetně oplechování lodžií a střechy, malování společných prostor včetně vnějšího povrchu výtahové šachty a dveří).

            Dále předseda družstva informoval členskou schůzi o výši dluhu na nájemném a zálohách na služby a energie za nájemní byt č. 21., který užívá nájemník, i o dlužnících v nebytových prostorech. Navrhl členské schůzi k posouzení podání soudní žaloby na přivolení k výpovědi z nájmu bytu z titulu neplacení úhrad souvisejících s užíváním bytu zatím pouze na nájemníka z bytu č. 21.

            Předseda družstva seznámil členskou schůzi s posudkem představenstva návrhu nových stanov družstva, který předložili členové družstva z bytu č. 4. a 10. Členská schůze vzala na vědomí stanovisko představenstva, že návrh jako celek je pro naše družstvo zcela nevhodný (zejména v bodech o vzniku členství, kde návrh předpokládá přijetí pouze fyzických osob za člena družstva, v obecných ustanoveních, kde se hovoří o pracovnících družstva a čestném představenstvu bez nároku na odměnu za jeho práci, složitých procedurách při přidělování nebytových prostorů apod.). Naopak, obsah některých odstavců přináší právě ty změny, které by naše stanovy potřebovaly. Členská schůze přijala toto hodnocení bez připomínek včetně oznámení předsedy družstva, že představenstvo připraví pro některou z příštích schůzí vlastní návrh na změnu stanov zohledňující vhodné doplňky obsažené v návrhu uvedených členů.

            Předseda družstva seznámil členskou schůzi z cenovou nabídkou firmy p. Adamovského na zateplení východní a severní stěny domu, mimo jiné, také jako další informaci související s rozhodováním, zda případný uvolněný nájemní byt v budoucnu pronajímat za smluvní nájemné, nebo prodat. Předseda družstva vyzval přítomné členy, aby i nadále zvažovali obě varianty. Bude-li toto rozhodnutí aktuální, učiní ho členská schůze v budoucnu. Do té doby předseda družstva členské schůzi předloží další informace a propočty.

            Předseda družstva zrekapituloval informaci o uzavření stavebního spoření, které bylo uzavřeno na většinu členů. Vysvětlil, že člen družstva, který nemohl uzavřít z objektivních příčin smlouvu na žádného člena své domácnosti (např. z důvodu, existujících smluv na všechny členy), nebude nikdy nijak poškozen ze strany družstva v porovnání se členy, kteří smlouvy uzavřeli.

            Předseda družstva informoval členskou schůzi o uzavření nové pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou a.s. po zkušenostech s pojistným plněním za poslední pojistnou událost, kdy pojišťovna přiznala plnění v plné výši až po reklamaci a písemné stížnosti předsedy družstva.

            Předseda družstva přečetl stavy na všech bankovních účtech družstva.

USNESENÍ

·         Členská schůze odložila schválení účetní závěrky za rok 1998 na příští členskou schůzi vzhledem k tomu, že účetní firma dosud účetní závěrku nevyhotovila a družstvu nepředložila.

·         Členská schůze vzala bez námitek na vědomí přípravu smlouvy o vzájemné spolupráci mezi domy č.p. 1172 a 1173.

·         Členská schůze schválila jednomyslně mimořádnou výplatu částky 1000,- Kč za úklid po malování.

·         Členská schůze schválila jednomyslně návrh na toto složení představenstva družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 25. 11. 1998 v 18,00 hodin v přízemí domu

             V úvodu členské schůze předseda představenstva družstva po sečtení přítomných členů družstva konstatoval, že schůze je usnášení schopná, neboť se na ni dostavila nadpoloviční většina členů a může se tedy konat řádná členská schůze v řádně oznámeném termínu.

            Poté se předseda omluvil za přesun původně oznámeného termínu schůze, který se nehodil zejména členu družstva z bytu č. 10., který na tuto skutečnost předsedu písemně upozornil. Představenstvo družstva se rozhodlo tuto připomínku akceptovat vzhledem k tomu, že tento člen sdělil předsedovi družstva v dopise zaslaném e-mailem velké množství stížností, dotazů a připomínek, které by mohly zajímat i ostatní členy družstva. Proto byl termín přesunut z původního data 27. října 1998 na 25. listopadu 1998, proti kterému již člen družstva z bytu č. 10. neměl námitek.

            Člen družstva, z bytu č. 10. navrhl členské schůzi vypracování návrhu na změnu stanov družstva, který předloží příští členské schůzi.

            Dále předseda družstva na žádost členské schůze přečetl účetní závěrku za rok 1997, jejíž kopie dostali všichni členové družstva do svých schránek již několik měsíců před konáním členské schůze. Členská schůze účetní závěrku schválila většinou 17 hlasů z 18 přítomných ve chvíli hlasování. 1 člen družstva se zdržel hlasování, neboť v roce 1997 nebyl ještě členem Družstva.

            Předseda družstva požádal členskou schůzi o rozhodnutí jak má postupovat představenstvo družstva v případě uvolnění některého nájemního bytu např. úmrtím nájemníka, nebo v případě soudního vystěhování nájemníka z bytu č. 21. z titulu neplacení nájemného. Předseda družstva vyjmenoval možnosti jak naložit s takto uvolněným bytem. Následující diskuse na toto téma vymezila dva způsoby, z nichž každý hájí část členů družstva: 1) Pronájem bytu za tržní nájemné  2) Prodej bytu a členského podílu s bytem spojeným za tržní hodnotu. Členská schůze pověřila představenstvo zjištěním, která varianta bude pro družstvo ekonomičtější.

            Informaci o probíhající rekonstrukci jižní omítky přednesl majitel firmy, která rekonstrukci provádí. Nejprve firmu představil, poté stručně objasnil a zdůvodnil technologii oprav. Na konec zodpověděl dotazy členů družstva. Po připomínkách ke kvalitě nátěrů parapetních lodžiových plechů na lodžiích sekce 4+1, vysvětlil, že se jednalo o experiment firmy a nátěry budou bezplatně opraveny.

            Dle dalšího bodu schůze oznámeného na pozvánce se měly projednávat připomínky, zejména člena z bytu č. 10. Tento bod zařadil předseda do programu na základě dopisu tohoto člena zaslaného předsedovi, kde má pisatel velké množství výhrad k práci představenstva a požaduje nové projednávání odměn představenstvu. Na schůzi však tento člen družstva prohlásil, že na žádném z bodů svého dopisu již netrvá. Ani zbytek členské schůze neshledal nutným projednávat znova odměny členům představenstva družstva, které byly schváleny na předešlé členské schůzi. Předseda družstva však na základě původního požadavku člena z bytu č. 10. vypracoval popis práce představenstva družstva, který předložil členské schůzi.

            Členská schůze nevyjádřila dosavadnímu představenstvu družstva nedůvěru, proto nebylo nutné volit nové představenstvo.

            Na žádost členů družstva z bytů č. 4. 10. a 16. budou kopie tohoto zápisu, kromě členů představenstva, doručeny také těmto členům, s výjimkou níže jmenovaných příloh, pokud je již členové dostali dříve. Ostatní přítomní členové družstva kopii zápisu z členské schůze nepožadují.

USNESENÍ :

1.      Členská schůze souhlasila s návrhem člena z bytu č. 10., aby do příští členské schůze předložil návrh na změnu stanov družstva.

2.      Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 1997

3.      Členská schůze schválila montáž mosazného madla firmy Evva z obou stran vstupních dveří severního vchodu do domu v ceně cca 5 000,- Kč.

4.      Členská schůze pověřila představenstvo zjištěním, která varianta naložení s uvolněným nájemním bytem bude pro družstvo ekonomicky výhodnějším, zda tržní pronájem, nebo tržní prodej.

Dne 28. 11. 1998 zapsal předseda představenstva družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 23. 4. 1998 v 18,00 hodin v přízemí domu

Schůzi řídil předseda představenstva družstva, který po sečtení přítomných konstatoval, že schůze je usnášení schopná.

Člen družstva z bytu č. 10. připomněl, že schůze byla svolána na základě iniciativy dvanácti členů družstva, kteří požádali o její svolání, čímž byl naplněn odstavec 1. článku IX. Stanov družstva. Předseda družstva informoval členskou schůzi, že jednací body, které tato skupina členů požadovala, byly zahrnuty do programu schůze. Změny programu, který byl uveden na pozvánce, na schůzi nebyly navrženy.

K prvnímu jednacímu bodu členské schůze (vyjasnění a vymezení mandátu představenstva družstva a jeho pravomocí) uvedl předseda, že byl navržen z důvodu poměrně velkého počtu členů (12), kteří požádali o svolání členské schůze a to, že důvodem k jejímu svolání byl obsah informačního servisu č. 9., který informoval právě o uplynulé práci představenstva a plánovaných akcích, zejména záměru představenstva dovybavit kabinu výtahu reproduktorem s rozhlasovým programem a digitálními hodinami. Dal členům družstva do budoucna ke zvážení možnost vytvoření revizní komise, jejíž funkci v současné době podle stanov družstva plní členská schůze. Upozornil však také na možná úskalí tohoto kroku vyplývající ze zkušeností jiných bytových družstev podobné velikosti, jako je naše.

Po vysvětlení podrobností ze záměru představenstva s hudbou a hodinami v kabině výtahu, zejména výše plánovaných nákladů spojených s touto akcí (hudba v řádu desetikorun, hodiny v řádu stokorun), byl tento záměr představenstva schválen, jak je uvedeno v usnesení.

Předseda družstva seznámil členskou schůzi s cenami oprav provedených od poslední členské schůze, zejména s rekonstrukcí ovládání výtahu a rekonstrukcí systému odsávání z bytů provedenou firmou Alpin.

Na návrh člena družstva z bytu č. 10. byli vyzváni všichni členové, aby si připravili návrhy na změnu stanov. Tyto návrhy by byly projednány na některé z příštích schůzí družstva.

Na návrh člena družstva z bytu č. 4. byly kopie tohoto zápisu členské schůze rozdány všem členům.

USNESENÍ
Členská schůze

Zapsal: Předseda

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 16. září 1997 v přízemí domu

            Na členskou schůzi se dostavilo 16 členů družstva. Předseda družstva konstatoval, že schůze je usnášení schopná.

            V úvodu členské schůze představenstvo informovalo přítomné o úspěšném ukončení nejnutnějších akcí údržby domu:

                      Opravy hran schodiště v ceně 33 857,- Kč,

                      Opravy prasklého odpadu v dílně v přízemí domu v ceně cca 1 500,- Kč,

                      Opravy vodovodní havárie stoupačky v bytě č. 32,

                      Opravy  vnějších  nátěrů  oken  ve  všech  patrech  společných  prostor  v ceně  35 512,- Kč.

                      Rekonstrukci společné televizní antény v ceně 40 110,- Kč

            Představenstvo ústy předsedy družstva seznámilo členskou schůzi s aktuálním stavem finančních prostředků na bankovních účtech družstva. Členská schůze vzala na vědomí převedení částky 200 000,- Kč z běžného účtu na lépe úročený termínovaný účet v téže bance.

Usnesení:

            Členská schůze

·              souhlasila s návrhem představenstva, aby byly provedeny nátěry oken v bytech, jejichž nájemníci, nebo členové družstva o nátěr požádají a to firmou Doležal, která provedla vnější nátěry oken na chodbách. Nátěry si budou jak členové družstva, tak nájemníci, hradit sami v plné výši a to přímo firmě Doležal.

·              souhlasila s provedením vnějších i vnitřních nátěrů v přízemí domu. Výběr firmy, která akci provede, učiní opět představenstvo družstva.

·              souhlasila s provedením nátěru poštovních schránek. Pověřila představenstvo zajistit však takovou firmu a takovou technologii, která zajistí lepší kvalitu nátěru, než které jsou vidět v některých cizích domech a které mají velmi nízkou amatérskou úroveň.

·              souhlasila s návrhem předsedy zvýšit poplatek za společnou televizní anténu na 25,- Kč na byt měsíčně pro členy i nájemníky vzhledem k provedené nákladné rekonstrukci S.T.A. a to od měsíce, kdy dojde k úpravám i jiných plateb družstvu (pravděpodobně od 1. dubna 1998).

·              uložila představenstvu družstva provést výměnu prostřelené skleněné výplně hlavních vstupních vchodových dveří do domu.

·              pověřila představenstvo družstva i nadále intenzívně hledat řešení, které by konečně a definitivně uspokojivě vyřešilo uzamykání domu včetně otevírání z bytů na dálku a zohlednilo, pokud možno, další připomínky členů družstva na členské schůzi (pohodlné otevírání a průchod dveřmi bez nutnosti za sebou zamykat, jiný systém, než představenstvem nabízený s magnetickými kartami, požární bezpečnost atd.)

·              projednala a schválila účetní závěrku za rok 1996 s jedinou připomínkou: Aby představenstvo družstva projednalo s účetní agenturou takové kroky v oblasti plánování rekonstrukcí a oprav, které by umožnily převod zisku a výnosů družstva tak, aby z nich nemusela být odváděna daň z příjmu právnických osob.

·              zamítla návrh předsedy družstva na dodatečný finanční příspěvek členům družstva na každý termostatický ventil, který si nechali namontovat, z fondu oprav.

    Zápis z členské schůze družstva vyhotovil předseda představenstva družstva

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 19. prosince 1996 v přízemí domu

            Schůze se zůčastnilo 18 členů družstva z 27. Předseda představenstva družstva konstatoval, že členská schůze je usnášení schopná a schůzi zahájil.

            V úvodu schůze informoval přítomné o rozhodnutí místopředsedy představenstva družstva ze dne 15. 6. 1996 složit funkci místopředsedy ze zdravotních důvodů a z důvodů časové zaneprázdněnosti. Oznámil, že zbylí dva členové představenstva toto rozhodnutí akceptovali a požádali písemně formou tzv. informačního servisu, který byl doručen do poštovních schránek všech členů družstva, všechny členy, aby zvážili, zda by nebyl někdo z nich ochoten pracovat v představenstvu. Na tuto výzvu se přihlásil jediný člen, z bytu č. 24. Představenstvo ji tedy požádalo o prozatímní výkon funkce 3. člena představenstva. Paní souhlasila, dohodla se s představenstvem na výši odměny za výkon této funkce a představenstvo ji kooptovalo, jako svého třetího člena až do nejbližší členské schůze, kde bude zvoleno nové představenstvo družstva pro další období. Členská schůze tento postup zpětně schválila.

            Poté byli vyzváni přítomní členové družstva k vyslovení návrhů na složení nového představenstva družstva. Byl podán jediný návrh. Tento návrh členská schůze schválila jednomyslně.

            Na návrh předsedy byla projednána rekonstrukce bytových zvonků v přízemí domu a stylové sjednocení jmenovek na nich.

            Představenstvo požádalo všechny členy družstva, kteří mají jakékoliv předměty dlouhodobě uložené v kočárkárně v přízemí domu, aby zvážili potřebnost těchto věcí a nepoužitelné předměty z uvedené místnosti odstranili, zejména předměty potencionálně hygienicky závadné. Informovalo členskou schůzi o svém záměru nechat v budoucnu z této místnosti po předběžném oznámení vyklidit všechny předměty, které nebudou označeny jmenovkami. Tento záměr členská schůze vzala na vědomí.

            Představenstvo informovalo členskou schůzi také o záměru rekonstruovat místnost známou jako dílna v přízemí domu, zejména podlahu v ní a opravit prasklý odpad.

            Představenstvo družstva informovalo členskou schůzi o opětovném zdemolování a vyřazení z provozu dveřního zámku u hlavních vchodových dveří v přízemí domu a vyzvalo všechny členy k důslednému uzamykání domu.

            Členská schůze vzala na vědomí informaci o výších finančních prostředků na účtech družstva.

            Představenstvo družstva informovalo členskou schůzi o vydání povolení k instalaci teleskopické antény pro CB pásmo na střeše domu členu družstva z bytu č. 28. dne 15. 12. 1996.

            Členská schůze souhlasila s posledními předpisy plateb družstvu (nájmů, záloh na služby a energie).

            Členská schůze souhlasila se záměrem představenstva neprovádět výměnu stoupaček vodovodního rozvodu v domě, dokud dosavadní rozvod bude sloužit bez většího počtu poruch, nebo havárií.

            Členská schůze schválila záměr představenstva rekonstruovat interiér výtahové kabiny.

Usnesení:

1.    Členská schůze ukládá představenstvu družstva provést rekonstrukci vnějších bytových zvonků v přízemí domu a sjednotit styl jmenovek.

2.    Členská schůze ukládá představenstvu vyvěsit na nástěnku v přízemí domu seznam bydlících v domě.

3.    Členská schůze ukládá představenstvu dát ještě naposledy opravit (vyměnit) elektrický zámek předních vchodových dveří tak, aby dveře držely zavřené po jejich samovolném zabouchnutí pomocí automatického dveřního zavírače a bylo možné je otevírat dálkově tlačítky z bytů. Pokud bude zámek znovu zdemolován, teprve po té hledat jiný způsob uzavírání hlavních dveří.

4.     Členská schůze zvolila tříčlenné představenstvo družstva pro další období.

            Zápis provedl předseda představenstva Družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

Zápis z členské schůze družstva konané dne 30. října 1995 v 18.00 hodin v přízemí domu

·      V úvodu schůze informoval předseda družstva přítomné o podmínkách, za jakých byl dům předán do vlastnictví družstva, seznámil členy družstva s obsahem předávacího protokolu a zejména s dluhy, které se k domu váží a jejichž uhrazení družstvem je podmínkou pro předání domu. Předseda konstatoval, že všechny dluhy budou na dlužnících družstvem vymáhány.

·      Předseda družstva informoval členskou schůzi o přijetí nových členů družstva a převodech členství a o jedné výměně bytu. Členská schůze vzala na vědomí, že výše jmenovaní nově přijatí členové byli přijati již po založení družstva proto, že měli zájem o vstup do družstva už při jeho zakládání, avšak Obvodní úřad MČ Praha 4 si jako podmínku pro prodej domu kladl, že tito nájemníci nesmějí být zakládajícími členy družstva. Další nájemníci z řad nečlenů - nájemníků družstva budou již přijímáni pouze za členský vklad rovnající se cca tržní ceně bytu, který užívají, nebo chtějí užívat v případě, že přijetí tohoto nájemníka za člena odsouhlasí představenstvo družstva, příp. členská schůze.

·      Představenstvo družstva vyzvalo všechny členy k větší všímavosti a ochraně domu a jeho zařízení před vandalismem, který se v domě stále objevuje. Konstatovalo, že pachatelé jsou většinou neznámí a chytit při činu se nikoho nepodařilo, kromě syna člena družstva z bytu č. 28., který byl dne 28. října 1995 přistižen členem představenstva družstva, jak s partou pravděpodobně kamarádů demolují a přetěžují výtah. Přítomné paní člence z bytu č. 28. bylo tedy vysloveno napomenutí a byla vyzvána, aby svému synovi domluvila.

·      Předseda družstva informoval členskou schůzi o výsledcích ankety, kterou uspořádal. Anketa zkoumala zájem členů družstva o rozšíření nabídky televizních programů. Výsledky ankety: 13 členů hlasovalo pro rozšíření 2 členové proti a 11 hlasovacích lístků se nevrátilo. Anketní lístky byly rozdány také nečlenům družstva - nájemníkům našeho domu. Jejich názor nebude mít na konečné rozhodnutí vliv. Z nich odevzdal platný vyplněný lístek jediný s odpovědí pro. Předseda družstva tedy konstatoval zájem členů družstva o rozšíření programů a přislíbil, že představenstvo družstva se bude touto myšlenkou zabývat.

·      Představenstvo družstva informovalo členskou schůzi o tom, kde je umístěn kontejner na domovní odpad pro náš dům a vyzvalo členy, aby vhazovali odpad výhradně do něj, pokud není přeplněn.

·      Členové družstva byli informováni o způsobech a výších plateb družstvu a záloh na služby a energie a o tom, že nadále budou výše plateb oznamovány formou výpisu z předpisů plateb, který dostane každý člen družstva, i nečlen - nájemník do své schránky. Součástí plateb bude i příslušný podíl částky za pojištění domu po té, co představenstvo družstva vyhodnotí nabídky jednotlivých pojišťoven a s některou z nich uzavře pojistnou smlouvu. Odměny představenstvu budou v platbách zahrnuty v kolonce provozní režie.

·      Představenstvo družstva informovalo členskou schůzi o nejdůležitějších a nejnutnějších opravách, které by měly být provedeny. Informovalo o svém záměru využít k financování těchto akcí zpětné čerpání od MČ Praha 4, které má družstvo smluvně zajištěno. Z plánovaných akcí v nejbližší době byla jmenována oprava střechy, montáž termostatických regulačních ventilů k radiátorům ústředního topení v bytech a rekonstrukce interiéru kabiny výtahu.

·      Členská schůze vzala na vědomí záměry představenstva investovat finanční prostředky určené na údržbu domu zejména do údržby společných prostor, zařízení a pláště domu. Opravy a případné úpravy v bytech členů družstva, i nečlenů - nájemníků si budou hradit sami uživatelé bytů, kromě velkých společných investičních akcí družstva typu výměna stoupaček, nebo velkých havárií zasahujících svým charakterem i ostatní obyvatele domu (prasklý radiátor topení, unikající plyn apod.).

·      Představenstvo družstva informovalo přítomné členy o svém záměru vydat každému členu družstva potvrzení o členství v družstvu, kde bude uvedeno, že s tímto členstvím je spojeno právo užívat příslušný byt a toto potvrzení nahradí dekret na byt, smlouvu o užívání bytu a jiné podobné doklady, které byly v minulosti vydány nájemníkům bytů a dokladovaly, že nájemník užívá byt oprávněně.

·      Na závěr schůze zvolili přítomní členové jednomyslně tříčlenné představenstvo družstva.

     Zapsal předseda představenstva družstva.

HOME ZPRÁVY

INFOSERVIS

PŘEDPIS

SLUŽBY

VOLNÉ BYTY

NEPLATIČI

SLOVO PŘEDSEDY

STARŠÍ ZPRÁVY

STARŠÍ INFOSERV.

STARŠÍ PŘEDPISY

ANUITA

VOLNÉ NEBYTY

VYLEPOVAČI

KONTAKTY

DOMOVNÍ ŘÁD

LETECKÝ SNÍMEK

NAŠI PARTNEŘI

MÉDIA V DOMĚ

NABÍDKA POPTÁVKA

NAHORU-TOP

WEB Design by COOKER